+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

Vol.9No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

    The Development of Hand book of Activities Based on Classroom Experience Approach to Promote the Discipline of Preschool Children from Nursery Center in Poh Rai Wan Local Municipality, Muang District, Petchaburi

    ยพุิน ยืนยง , พีชาณิกา เพชรสังข์ กฤษฎา วรพิน และ อญัชนา เถาวช์าลี 6-18
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

    A Study of Early Childhood Teacher’ Needs Regarding Early Childhood’s Moral Behavior in Border Patrol Police School

    ชนาธิป บุบผามาศ วราภรณ์ แก้วแย้ม 19-27
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

    Development of Guidelines to Prevent Sexual Risk Behaviors among Adolescents, Don Ta Phet Subdistrict Administrative Organization, Phanom thuan District, Kanchanaburi Province

    ธิติพร สุวรรณอำภา , บวรจิต เมธาฤทธิ์ , อนันต์ เหมือนละม้าย และ ประเสริฐ ศรีนวล 28-37
       PREVIEW       DOWNLOAD
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กับมาตรฐาน Basel

    Savings and Credit Cooperatives and Credit Union Cooperatives with Basel Standard

    เกษม สวสัดี 38-45
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุ ในโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

    Effective of Using Supportive Group Therapy on Depression of Elderly Patients in Khaoyoi Hospital, Phetchaburi Province

    ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ , รวนินัท์ นุชศิลป์ , สุภารัตน์ อภิติกลุวงษ์ , ศิรินา สันทัดงาน , ชุติมา ภิญโญ , มนชยา สมจริต และ ปฤษณา เตชะวรีกาญจน์กุล 46-55
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารของครูปฐมวัยเทศบาลสังกดัเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

    Development of learning Activity Sets by Organizing Project-Based Experiences Local Knowledge Food Aspect of the Primary School Teachers in the Municipality of Phetchaburi in Phetchaburi Province

    ดวงพร สุขธิติพัฒน์ 56-63
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาความสัมพนัธ์ของระดับความสูงฝ้าเพดานห้องพักกับระดับอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

    A Study of Relationship of the Ceiling Altitude and Depression Level of the Elderly

    ธัญสร กิตติสมุทร์ , เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, จิตรา มีทองคำ , ภทัราวรรณ เอมกมล , และ จิตราพร ชัยเสริมวงศ์ 64-77
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

    Developing an Active Learning Model Utilizing Problem-Based Learning to Enhance the Competence of Non-formal Education Students

    ณฐกร ดวงพระเกษ 78-89
       PREVIEW       DOWNLOAD
ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม ของคนพิการทางสายตา ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม

    Experience of Health Services Information and Social welfare Perception among Visual Disability People at Vocational Training Centers in the State of the Blind Women of Sampran Nakorn-pratom Province

    สุขศิริ ประสมสุข , ธิติพร สุวรรณอำภา , วรรณไพร แย้มมา , สุพัตรา นุตรักษ์ และ กัลยา แก้วสม 90-98
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก

    Problems on Volleyball Training and Management of Rajabhat Universities in Western Thailand

    ยศ ธีระเดชพงศ์ , เพ็ญทิพย์ สายกฤษณะ , กุศล ช่วงบุญศรี และ สิทธิชัย เพิ่มสิน 99-110
       PREVIEW       DOWNLOAD
พฤติกรรมการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าภายในตลาดรถไฟ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

    The Traders Behaviour incur the Loan Shark Debts with in Yala Railway Market, Yala Province

    ฟาริดา เอ็ลลาฮี , จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ ลาวัณย์ พงษส์ุวรรณศิริ และ อาซูวัน อาเยะ 111-117
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม ABC Costing ในการผลิตหมวกยางพารา กรณีศึกษา:วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ)

    Application of Activity-Based Costing to Rubber Hats Production Case study of Community Enterprise Saunkasetphusibsan (Model)

    จารุวรรณี ไชยพรรณ , พิชญาภา พริ้มพราย , พงศ์พัชร บัวเพชร และ รวิศ คำหาญพล 118-126
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการตลาดข้าวหอมมะลิในจังหวดัศรีสะเกษ

    The Diversity of Local Rice and the Information System Development of the Rice Market in Sisaket Province

    ศิริกมล ประภาสพงษ์ 127-138
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเพชรบุรี

    Needs of a Physical Activity Promoting With “Reduce Time-Learning and Increase TimeKnowledge” for Lower-Secondary School Students in Phetchaburi Province

    ธำรงค์ บุญพรหม , บุญทิพย์ แป้นทอง , และคมชนัญ โวหาร 139-147
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการจังหวัดชัยภูมิ

    The Models and Guidelines to Support the Disabled’s Occupations in Chaiyapum Province

    สานนท์ ด่านภักดี และ จุฬาพร ศรีรังสรรค์ 148-160
       PREVIEW       DOWNLOAD
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

    Practice of Professional Ethical Standard of Teachers according to the First Year Students' Opinion of the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University

    พจนีย์ มั่งคั่ง , พรทิพย์ คำชาย , อำนาจ บุญประเสริฐ 161-170
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด

    Development of Teacher using the Process 1S2C in Prachuap Khiri Khan - Myeik Area

    กาญจนา บุญส่ง , ไพรัช มณีโชติ, ขจรศักดิ์ สอนแพร, ศุภนัจ คนคล่อง และ ชนานุช เงินทอง 171-180
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    An Curriculum Evaluation on Master of Education Program in Educational Research and Evaluation, Faculty of Education Rajabhat Mahasarakham University

    อรัญ ซุยกระเดื่อง, กิตติพงษ์ ธารเอี่ยม และ จุลจีรา จันทะมุงคุณ 181-193
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาทางเดินประสาทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอาการออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) ในคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    The Development of Pathways Based on Sensory Integration to Decreasing the Individual Stimulation of ‎Autism Spectrum Disorder (Rett Syndrome Children) Organized by Clinic for Supportive Physical Development of Children with Special Needs, Chiangrai Rajabhat University

    เกศรินทร์ ศรีธนะ, อนันต์ แก้วตาติ๊บ และ อัจฉรา สิวอ 194-203
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมวีจิารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

    Teaching Model Developed theories of Piaget Intellectual Development to Develop the Ability to Think Critically for Students Grade 6

    ศจีประภา ธิมา , บังอร เสรีรัตน์ และอารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 204-211
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่มอีทิธิพลต่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    Factors Affecting Adaptation to Climate Change of Oil Palm Farmers Case Study Surat Thani Province

    จรีวรรณ จนัทร์คง และ เกศสุดา สิทธิสันติกุล 212-220
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการศึกษาการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

   

    อรทัย บุญเที่ยง 203-210
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    Effect of Learning Management of the Love Model on Critical Thinking Ability of Students in Phetchaburi Rajabhat University

    รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ นาถสุดา วงษบ์ุญงาม และ ประสิทธิ์ คำพล 211-217
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

    Maintaining Brass Instruments

    สมชาย สอาดนัก และ จิรนนัท์ โตสิน 218-230
       PREVIEW       DOWNLOAD
การตั้งคำถามเพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

    Questions for Students’ Learning Evaluation

    ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 231-238
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวเิคราะห์ทฤษฎีทางศิลปวิจารณ์ ระหว่างทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ กับทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน เพื่อการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์

    Analysis of Criticism of the Art Theories Between Ralph A. Smith's Theory of Aesthetic Criticism and Edmund Burke Feldman's Critical Theory for Teaching and Learning Management of Art Criticism

    ภทัรภร ฐิติชาญชัยกุลา 239-249
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการถ่ายทอดทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สามชั้น

    Transmission Guidelines of Khong Wong-Yai Solo on Pae-Samchan

    พรรณระพี บุญเปลี่ยน , สรายทุธ์ โชติรัตน์ , อญัชนา สุตมาตร , ศราวธุ ววิรรณ และ ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ 250-258
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสอนวิธีปรับแต่งลิ้นคลาริเน็ตและแซกโซโฟน

    Teaching Techniques to Adjusting Clarinet and Saxophone Reeds

    สมบัติ ไวยรัช และ ภาสกร ภู่ประภา 259-268
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบูรณาการการโค้ชการศึกษาช้ันเรียนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบัติการสอนสำหรับนักศึกษาครู

    Integrated Coaching Lesson Study and Professional Learning Community for Development Competency Practicum Preservice Teachers

    ชวนพิศ อัตเนตร , ปัญญา ทองนิล , วิริยา วิริยารัมภะ และ จิรศุภา ปล่องทอง 269-281
       PREVIEW       DOWNLOAD