+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

Vol.10No.3.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในเขตตาบลไร่สะท้อน จังหวัดเพชรบุรี

    The effect of an empowerment program on competency development among the elderly with non-chronically disease elderly in Rai-Saton sub-district, Phetchaburi Province

    สุขศิริ ประสมสุข , ณฐกร นิลเนตร , พนัส ชัยรัมย์ และ มารยาท ฉ่ำมะนา 4-15
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ไม่พบข้อมูลบทความย่อยของวารสาร