+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

Vol.10No.3.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอานาจต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตตำบลไร่สะท้อน จังหวัดเพชรบุรี

    The effect of an empowerment program on competency development among the elderly with non-chronically disease elderly in Rai-Saton sub-district, Phetchaburi Province

    สุขศิริ ประสมสุข , ณฐกร นิลเนตร , พนัส ชัยรัมย์ และ มารยาท ฉ่ำมะนา 4-15
       PREVIEW       DOWNLOAD
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

    Situation of the Thai Elderly in Mueang Phetchaburi

    ภัทรา ซูริค , เพ็ญโพยม เชยสมบัติ , จินตนา สินธุสุวรรณ และประเสริฐ ศรีนวล 16-24
       PREVIEW       DOWNLOAD
การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น ภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมกับวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

    A Comparison of the Useful to Technology by Task Based Learning through Augmented Reality with Normal Teaching Methods of Phathomsuksa 4 Students

    หทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ , ณัฐกานต์ ภาคพรต และ กฤษฎา วรพิน 25-34
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรีโดยบูรณการภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา

    The Development of Activities for Learners Development to Improve the Ability of Local Guides in Phetchaburi Province by Intergrating English for Elementary students

    กาญจนา เตียววนากูล และ รักชนก โสภาพิศ 35-44
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    The Learning Achievement Development Results in Department of Social Studies, Religion and Culture (Subject Matter 3, Economics) by Using Handouts on Economics and Life in Grade 5

    เรณู ครึกครื้น 45-55
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย

    A Causal Model of Factors Influencing Environmental Behaviors of Employees Green Hotel in Thailand

    วรรณชนก ไกรเพชร และ วัชระ เวชประสิทธิ์ 56-67
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของกลุ่มชาติพันธ์ุในภาคตะวันตก

    The Right Occupations in Accordance with Philosophy of Sufficiency Economy For Peaceful Coexistence of Ethnic Groups in the Western

    พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต 68-77
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์

    Strategies for Managing Excellence in the Army Sponsor Schools

    รณพงษ์ เรืองจุ้ย , นภาเดช บุญเชิดชู และ จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 78-88
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการบริหารต้นทุนกลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

    Model of Cost Management for Jaggery Palm Sugar Producers of Community Enterprise in Phetchaburi

    รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ และ รัญชิดา กุฎีศรี 89-97
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาระดับการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

    A Study of Physical Activity Level of Secondary School Students in Bangkok Metropolitans

    ธำรงค์ บุญพรหม , สุธนะ ติงศภัทิย์ และ รัชนี ขวัญบุญจัน 98-106
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเนื่องของ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

    Guildline for Develop the Quality of Education in Schools which has an Unstable Number of Teacher Problems in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1

    กาญจนา บุญส่ง , ไพรัช มณีโชติ , นวรัตน์ ประทุมตา และ ชนานุช เงินทอง 107-115
       PREVIEW       DOWNLOAD
กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของกลุ่มชาติพันธ์ุในภาคตะวันตก

    Culture Awareness Participation for Peaceful Coexistence of Ethnic Groups in the Western

    พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) 116-124
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาสื่อสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

    The Development of Health Media, Changing Self-Care Behaviors to Improve the Quality of Life of the Aged, Samorphlue District, Phetchaburi Province

    โสภาพร กล่ำสกุล 125-134
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

    The Development of Training Course Curriculum in Learning Management Design Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)

    เมธา พาทีทิน และ สุดาพร พงษ์พิษณุ 135-144
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

    Factors Affecting Efficiency of Tax Collection of Local Administrative Organization in Ratchaburi Province

    อังคณา ทัพใหญ่ , กิ่งพร ทองใบ และ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 145-154
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

    Action Learning

    จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย , ปัญญา ทองนิล , นภาเดช บุญเชิดชู , ชัยยุธ มณีรัตน์ , โยธิน ศรีโสภา และ มุทิตา ทาคำแสน 155-163
       PREVIEW       DOWNLOAD