+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

Vol.10No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านบุ่งสิบสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

    Development of a participatory model for disaster management in communities: A case study of Ban Bung-14, Non Thong Subdistrict, Kaset Sombun District Chaiyaphum Province

    ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ และ จุลจีรา จันทะมุงคุณ 4-13
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

    The School–based management on the effectiveness of teachers’ competency in Samutprakan Primary Educational Service area office 2

    นุชจรีย์ มาลัยเรือง , กัญภร เอี่ยมพญา และ นิวัตต์ น้อยมณี 14-21
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    Strategy for Narcotics Problem Prevention through People Participation in Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province

    เกตุนภา ผิวผุด และ สาโรช เผือกบัวขาว 22-30
       PREVIEW       DOWNLOAD
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูในจังหวัดเพชรบุรี

    Debt Status of Teachers in Phetchaburi Province

    กาญจนา บุญส่ง , นวรัตน์ ประทุมตา , ชนานุช เงินทอง , ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ และ สุอนงค์ บัวทอง 31-37
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง

    The Development of Instructional Design Ability of Pre- Service Teachers Using Case Based Learning with Collaborative Learning

    ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 38-48
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

    Factors Affecting Organizational Health of Educational Institutions Under the Office of Vocational Education Commission, Chachoengsao Province

    ธัชฐณพงศ์ อธิไกรมงคล , พรทิพย์ คำชำย และ หนึ่งฤทัย เมฆวทัต 49-59
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี

    Development of the Management Model of TO BE NUMBER ONE to Excellence of Watjuntrawart (Sukprasarnrat) School

    จันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง , เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล และ กาญจนา บุญส่ง 60-67
       PREVIEW       DOWNLOAD
แผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

    Community Enterprise Strategic Plan for Tourism Promotion Nong Ya Plong District, Phetchaburi Province

    กุลสกาวว์ เลาหสถิต 68-78
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการความปลอดภัยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15

    Safety management of military training to the military students of Military Student Training Unit 15th Military Circle

    อรรถพล เกตุบรรจง และ วีรพล กุลบุตร 79-87
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    The Results of Using the Food and Nutrition Learning Set of Prathom Suksa 5 Students, Department of Health and Physical Education

    ณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์ 88-97
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการดำเนินงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี

    The Relationship between Corporate Social Responsibility of Business and Performance of Food Industry in Phetchaburi Province

    กฤตชน วงศ์รัตน์ และ ธิดารัตน์ ปิ่นทอง 98-108
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี

    Strategies for driving and developing problem solving skills of students Grade 1, Thong Pha Phum Witthaya School, Kanchanaburi

    ธรรมจักร นิลรักษา เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล และ อภิชาติ เลนะนันท์ 109-117
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยทำนายความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

    Factors Predicting Stress and Stress Management of Bachelor Program Nursing Students

    วิสุทธิ์ โนจิตต์ , นภัสสร ยอดทองดี , วงเดือน เล็กสง่า และ ปารวีร์ มั่นฟัก 118-128
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการซัพพลายเชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลประ กรณีศึกษา:วิสาหกจิชุมชนการท่องเที่ยวเกษตรผสมผสาน ตำบลกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    Supply Chain Management of Product Processed from Elateriospermum tapos Blume (Pra) Case study of Community Enterprise Agrotourism Krungching Subdistrict,Nakorn Si Thammarat Province

    จารุวรรณี ไชยพรรณ , รวิศ คำหาญพล , มนทิรา สังข์ทอง , วันดี แก้วสุวรรณ และศุภฤกษ์ กาธรรมณี 129-139
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพเิศษ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอำเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี

    An Application of Local Wisdom to Support Children with Special Needs by Having Participations from their Parents and Community in Kaengkrachan District, Phetchaburi

    ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ 140-150
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลของการใช้รูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและจับกุมสำหรับเจ้าหน้าที่ ตำรวจงานป้องกันปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    The effect of a tactical model for applying Muay Thai for self-defense and arrest for police officers in the suppression work of the Royal Thai Police

    ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ , ชาญชัย ยมดิษฐ์ , สำราญ สุขแสวง , วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ และ บารมี ชูชัย 151-158
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต : การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา

    Language Used in Headlines news for Football on Internet: Linguistic Changes, Effects and Solutions

    พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ 159-166
       PREVIEW       DOWNLOAD