+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

Vol.11No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

    Leadership Styles of School Administrators Affecting the Organization Citizenship Behavior of Teachers in Schools under the Chachoengsao Primary Education Service Area Office 1

    พุฒิพงศ์ เที่ยงตรง , พรทิพย์ คำ ชำย และ หนึ่งฤทัย เมฆวทัต 4-12
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

    The development of Online-Professional Learning Community Model to Enhance Teaching and Classroom Research Competency of Pre-Service Teacher, Faculty of Education and Development Sciences

    กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล และ ทัศนีย์ จันติยะ 13-24
       PREVIEW       DOWNLOAD
การเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี

    Comparison of Sports Recreation Welfare Management for Improving Quality of Life of the Elderly in Phetchaburi Province

    คมชนัญ โวหาร , กุศล ช่วงบุญศรี , สรศักดิ์ ทองเพชร และ อัสรี สะอีดี 25-34
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

    Problems and Needs of Elders and Elderly Caregivers towards Community Welfare Management: A Case Study of Lam Hoei Sub-district, Don Tum District, Nakhon Pathom Province

    ศานติกร พินยงค์ 35-44
       PREVIEW       DOWNLOAD
การขยายช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    Expansion of Marketing Channels for Distribution Community Products of Baanruamthai, Prachuap Khiri Khan Province

    วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม , โสภาพร กล่ำสกุล และพนิต ศรีประดิษฐ์ 45-57
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

    Factors Affecting Performance According to Teacher Professional Standard of Teachers in Schools under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2

    กิ่งกาญจน์ เปสาโก , พรทิพย์ คำชาย และ หนึ่งฤทัย เมฆวทัต 58-69
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    The Effect of Using Exercises Focused on Problem Solving Process in Mathematics on SQACC Steps Contribute to Learning in a STAD Technique Cooperation Group in Application Unit of Grade 6 Students

    สิริศักดิ์ อยู่เป็นสุข 70-81
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการเรียนรู้ด้วยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

    The Effect of Learning Together as a Team (Team-based Learning) on Achievement of Physical Education Students

    ณฐกร ดวงพระเกษ 94-103
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาบทเรียน e-learning ร่วมกับกิจกรรมเครื่องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน

    Development of e-learning Program in Combination with Tools Activities in the Education Applications Group on the Iopic of Excel Program for the First year Students of Private Educational Institutions

    ไพโรจน์ ภู่ทอง และ ณิชดนีย์ ธัญพรหิรัณย์ 104-114
       PREVIEW       DOWNLOAD
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้จา หน่ายสินค้าออนไลน์ ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    The Electronic Service Quality of Online Retailer that Affects Customer Loyalty in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces

    วัชระ เวชประสิทธิ์ , ฐานิดา สุริยะวงศ์ , ชนิดาภา อาษาบาล , มณฑนา สมพงษ์ และ อารยา จงใจรักษ์ 115-123
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

    Development of 21st Century Basic Skills Learning Management for first Year Students Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Active Learning Model and Professional Learning Community

    ยุพิน โกณฑา และ สุกัญญา แพงโสม 124-133
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาข้อผิดพลาดด้านการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    Error Analysis on Thai Synonyms Usage of Chinese Students at Chiang Rai Rajabhat University

    ยุพิน จันทร์เรือง และ สมหวัง อินทร์ไชย 134-141
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี

    A Model of Primary School Quality Development in Phetchaburi Province

    อภิชาติ เลนะนันท์ 142-151
       PREVIEW       DOWNLOAD
Investment of SMEs toward Automation System in Automotive Parts Industry

    Investment of SMEs toward Automation System in Automotive Parts Industry

    Somrerk Kanwivat, Naris Penpokai and Fuangfa Amponstira 152-162
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

    The Development of Training Course for Increasing Competency in Tourism Management of Bannaidong members in Tha Yang District, Phetchaburi Province

    โสภาพร กล่ำสกุล 163-174
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตจังหวัดเพชรบุรี

    The Structural Relationship of Marketing Strategies, Service Quality and Corporate Image Perception that Affects the Customer Loyalty of the Electronic Commerce Group of Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province

    รักชนก พุฒเทศ และ วัชระ เวชประสิทธิ์ 175-186
       PREVIEW       DOWNLOAD
เส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

    Bicycle Routes for Tourism Support in the Area of Phetchaburi Province

    นวรัตน์ ประทุมตา , อัตภาพ มณีเติม และ ชนานุช เงินทอง 187
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่น: ทางเลือกใหม่เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    Intergenerational Care: A New Alternative to Promote Early Childhood Development in the Child Development Centers under Local Administrative Organization

    สุพัตรา นุตรักษ์ , วรรณไพร แย้มมา , ประนอม พูลพัฒน์ , สาริศา อัครกุลพิชา , บุญยอด มาคล้าย , ภาวิณี ทองกลับ และ วรวิทย์ ละครจันทร์ 199-206
       PREVIEW       DOWNLOAD
นโยบายสาธารณะ : มารดาประชารัฐ

    Public Policy : Pracharath Mothers Program

    ณัทกวี ศิริรัตน์ , พิมพ์รดำ ธรรมีภักดี , จักร ศิริรัตน์ และภาสกร ดอกจันทร์ 207-213
       PREVIEW       DOWNLOAD