+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

Vol.7No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

“ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม : หลักฐานเชิงประจักษ์ของเทศบาลในระเทศไทย”

    The Causal Relationships and the Result of Effectiveness of Innovation Management : Evidences of the Municipalities in Thailand

    อุมาพร กาญจนคลอด วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 4-16
       PREVIEW       DOWNLOAD
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

    Administrative Behavior of School Administrators Affecting Learning Organization of School under Phrachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 1

    ฌัชธาร แดงเหมือน ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ 17-27
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    The Development of English Reading Comprehension Skill Exercises by Using Task-based Reading Activity Based on Kanchanaburi Local Information for the Eighth – grade Students

    พลอยไพรินทร์ สโมทัย มาเรียม นิลพันธุ์ 28-38
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นราชบุรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    The Development of Selective Courses on Chinese Language by Integrating Local Ratchaburi for Sixth Grade Student

    รัตนชนก เมืองเชียงหวาน ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 39-49
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องระบำชักพระ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

    The curriculum development of selective course on rabum chakphar for forth grade students under jurisdiction of Bangkok metropolitan ธีระศักดิ์ แสนท้วม มาเรียม

    นิลพันธุ์ 50-58
       PREVIEW       DOWNLOAD
การควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

    Risk Factors Control Affecting Academic Administration in Educational Institutions under the Secondary Educational Service Area Office 8

    นันทิยา เอี่ยนวิไล พิชญาภา ยืนยาว 68-78
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ

    Model of Developing Competencies of Organization for Strengthening Competitive Capacity in the sub District Administrative Organization of Chaiyaphum Province

    จินตกานต์ สุธรรมดี 79-86
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวิธีสอนโดยกลุ่มรวมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอว์ที่มีต่อปัจจัยด้านผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    The Causal Relationship of Cooperative Learning Using Jigsaw to Student Factors and Academic Achievement

    พนัชกร สิมะขจรบุญ 87-99
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประเมินผลการเพิ่มขีดสมรรถนะองค์การผ่านระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

    Evaluation of Increasing Organization Capacity through the Human Resource Development System : A Case Study of Muang Chaiyaphum Municipality, Chaiyaphum Province

    ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี 100-106
       PREVIEW       DOWNLOAD
องค์ประกอบการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเพชรบุรี

    Administrative factors of Local Administrative Organizations Affecting Operation according to Standard of Child Development Centers in Phetchaburi Province

    สุจิตรา จันทร์สิริรักษ์ ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ 107-114
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเพชรบุรี

    Factors Affecting Using Online Social Networking for learning of students Non-formal and Informal Education Center In Phetchaburi Province

    ขวัญชีวี เทพพิทักษ์ บุปผา บุญทิพย์ 115-123
       PREVIEW       DOWNLOAD
การ์ตูนแอนิเมชันมีผลตอพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

    Animation Cartoons affecting violent behaviors of Primary School in Bangkok

    อรรถพล พรมบรรดิษฐ บุปผา บุญทิพย์ 124-129
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาระบบสารสรเทศเพื่อการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    Development of Information Management System for Quality Assurance in Education of Program level in Phetchaburi Rajabhat University

    น้ำฝน แสงอรุณ 130-135
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ไม่พบข้อมูลบทความย่อยของวารสาร