+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566

Vol.13No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

ผลการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

    The Results of Using GeoGebra in Mathematics Learning Management based on Flipped Classroom on Geometric Transformation of Secondary 2 Students Bodindecha (Sing Singhaseni) SamutPrakarn School

    สุภาภรณ์ สดวกดี ระพีพัฒน์ ชำนิยัญ พิทยารัตน์ สุริยันต์ จินจิรา แก้วอินทร์ และ เกศินี คชสาร 4-13
       PREVIEW       DOWNLOAD
การยอมรับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านอีเลิร์นนิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

    The Acceptance of English Learning through e-Learning of Undergraduate Students, Phetchaburi Rajabhat University in COVID-19 Pandemic

    เจษฎารัตน์ กล่ำศรี 14-25
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ดนตรีคลาสสิกเป็นสื่อเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนศิริเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

    The Effect of Using a Guidance Activities Package with the Use of Classical Music as Media to Enhance Emotional Intelligence of Prathom Suksa IV Students at Siripen School in Bangkok Metropolis

    หัฎฐกรณ์ เถาทอง 26-33
       PREVIEW       DOWNLOAD
นวัตกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน

    Innovation of Community Welfare Fund

    สุพรรัตน์ วงศ์ดุสิตบุรี ฉัตรวรัญช์ องคสิงห์ และ มโน เมตตานันโท เลาหวณิช 34-41
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

    The Development Guidelines of Administrative Competency in accordance with Itthibada 4 Principle of the Plubplachai Subdistrict Administrative Organization, U Thong District, Suphanburi Province

    พระอุทัย จารุธมฺโม (แก่นจำปา) สาโรช เผือกบัวขาว และพนิต ศรีประดิษฐ์ 42-51
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการบริหารสถานศึกษาที่มีต่อการลดภาระงาน ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

    Guidelines of School Administration which Affect Reducing Teacher Workload from the Perception of Secondary School Teachers in Samut Songkhram Province under the Secondary Education Service Area, Samut Sakhon - Samut Songkhram

    นิภาวรรณ ศิริธนิกุล รุจิร์ ภู่สาระ และ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 52-61
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการโต้แย้งโดยใช้โครงสร้างการเขียนเรียงความของ Rolls & Wignell (2013): กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    The Development of Academic English Argumentative Essay-Writing Skills Based on Essay Structure of Rolls & Wignell (2013): The Case Study of Lampang Rajabhat University Students

    สายชล เพียรผดุงพร 62-71
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    The STEM Learning Management Combined with the Design Thinking to Develop Innovation Creation Competency in Science of the Primary 5 (Grade 5) Students

    จิตรลัดดา มะลัยทอง รสริน เจิมไธสง และ พรภิรมย์ หลงทรัพย์ 72-80
       PREVIEW       DOWNLOAD
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

    Core Competencies of School Administrators in the 21st Century according to Perceptions of Teachers in Secondary Schools in Samut Songkhram Province under the Secondary Educational Service Area Office Samut Sakhon, Samut Songkhram

    อมร อุณหสุทธิยานนท์ รุจิร์ ภู่สาระ และ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 81-90
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

    The Development of Art- Based Learning to Enhance Creative Thinking of Secondary Students

    สรัล สุวรรณ และอุบลวรรณ ส่งเสริม 91-100
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TOEIC ผ่านระบบ LMS ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    A Study of TOEIC Learning Achievement through LMS Peformed by the 3th Year Students at Phetchaburi Rajabhat University

    เสาวภา พงษ์พิพัฒน์ 101-111
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การบริหารการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยส่งผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิก

    Operations Management Strategies that Affect the Success of Cooperative Credit Unions through the Participation of Members

    จตุพร ปานยิ้ม และ กฤตชน วงศ์รัตน์ 112-124
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูปฐมวัย

    The Development of Activity Based Learning to Enhance Critical Thinking Ability of Early Childhood Teacher Students

    ชนาธิป บุบผามาศ และ อุบลวรรณ ส่งเสริม 125-135
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีส่วนร่วมในห้องเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    The Development of Learning Achievement and Participation in Science Classrooms Using Group Learning Management of students in Mathayomsuksa 3 Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School.

    วิชาญ แฟงเมือง 136-143
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การเห็นคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นเพื่อรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

    Self – Esteem of Early Adolescent for Coping with Cyber Bullying

    นววิช นวชีวินมัย ปัญญา ทองนิล ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ นภาเดช บุญเชิดชู และ ชัยยุธ มณีรัตน์ 144-157
       PREVIEW       DOWNLOAD