+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565

Vol.12No.3.png
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคนิค DR-TA

    The Development of English Reading Comprehension Skill for Matthayomsuksa 2 Students in Phothawattanasaenee School, Photaram District, Ratchaburi Province by Using DR-T

    อาชว์ เรืองตระกูล ทัศนีย์ จันติยะ สุภิญญา ปัญญาสีห์ จิราภรณ์ กาแก้ว โชคชัย เตโช และศศิธร ศรีพรหม 4-12
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

    The Development of Enrichment Curriculum on Local Packaging Design Skills to Enhance Career Skills for Teacher Students

    ชนาธิป บุบผามาศ จีระศักดิ์ ทวีเงิน พระวิทยา ขนชัยภูมิ สรัล สุวรรณ และมาเรียม นิลพันธุ์ 13-22
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อการวางแผนภาษี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    Good Corporate Governance Factors Affecting Planning of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

    พันธ์แสน ใจชื้น ปภัสวรรณ ภู่สุวรรณ ศิริกัญญา พึ่งงาม อุภาวดี เนื่องวรรณะ วรกร แช่มเมืองปัก ขวัญนรี กล้าปราบโจร ฐิติพร พระโพธิ์ และสร้อยเพชร ลิสนิ 23-32
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    The Assessment of Phetchaburi Rajabhat University’s Action Plan in Fiscal Year 2020

    อภิวัฒน์ พานทอง 33-40
       PREVIEW       DOWNLOAD
วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน

    Techniques of Performing Uphakarn Horse in Mask Dance

    วรเชษฐ์ บุญชาลี และ ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ 41-50
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    The Development of Problem-Solving Skills and Mathematics Learning Achievement by Learning Management Based on the STEAM Education for Mathayomsuksa2 Students

    กิตติพร พรเกียรติคุณ กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล แสงเดือน เจริญฉิม และ ทำนุ ปัตพี 51-62
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    Competency-Based Learning Management with SQ6R Reading Technique to Develop Critical Reading Skill for Students of the Faculty of Education of Phetchabun Rajabhat University

    พิชญา เชี่ยวภาษา และกำธร คงอรุณ 63-71
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

    Development of the Management Model of the Learning Center following the Sufficiency Economy Philosophy in Educational Aspect at Secondary Schools in Chumphon Province under the Secondary Educational Service Area Office Surat Thani Chumphon

    เปรม เดชแก้ว ญาณิศา บุญจิตร์ และบรรจง เจริญสุข 72-80
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

    Digital Marketing Strategies and Entrepreneurial Characteristics Affecting the Competitiveness and Performance of Community Enterprises in Phetchaburi Province

    สลิลทิพย์ ไข่เพชร และ กฤตชน วงศ์รัตน์ 81-92
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

    Mathematics Learning Activities Based on Gamification through Online Classroom on Relative Dimension of Geometric Figures of Secondary 1 Students Saluang Pitthayakom School

    รพีพรรณ ชูเมือง ชลิดา กิจขยัน วรรดิตา อสิพงษ์ รัตนาภรณ์ เทชะ และ สุภาภรณ์ สดวกดี 93-103
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    A Development of an English for International Communication Curriculum Using Listening and Reading Instruction for Senior High School Students

    วิชชุดา ขำประถม และชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 104-116
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

    Development of Community Enterprises to Success A Case Study of Ban Phu Bon Natural Products Community Enterprise, Kaeng Krachan Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province

    ณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา 117-126
       PREVIEW       DOWNLOAD
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง

    The Service Marketing Mix, Technology Adoption, and Satisfaction Affecting the Decision Making on Purchasing Products from The Online Application of Consumers in Lampang

    กฤตนัย อินนันชัย และ ธนกร สิริสุคันธา 127-135
       PREVIEW       DOWNLOAD
อิทธิพลของการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานและการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อ การยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี

    The Influence of Employee Experience Value Acquisition and Innovation Acceptance on Brand Value Acceptance and Loyalty among Generation Y Customers of a Commercial Bank in Phetchaburi Province

    ภัศราภรณ์ สีดอกบวบ และ กฤตชน วงศ์รัตน์ 136-148
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ศิลปศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

    Art Education with A Student-Centered Focus on Local Development

    ทิวาพร อรรคอำนวย 149-158
       PREVIEW       DOWNLOAD