+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565

Vol.12No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

    Student’s Satisfaction on the Educational Administration of Office of the President Phetchaburi Rajabhat University in Academic Year 2020

    อภิวัฒน์ พานทอง 4-12
       PREVIEW       DOWNLOAD
แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุและชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

    Cultural Tourism and Local Community Way Application Case Study of Ban Bu Community and Koh Kred Community in Nontaburi Province

    โอปอ กลับสกุล ภัคจิรา ภูขมัง ปิยวรรณ สายทอง ฮุสนี อับดุลกาเดร์ และ ชลธิชา พลายแก้ 13-22
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม

    The Development of English Reading Comprehension Skills through the Jigsaw Technique for Matthayomsuksa 3 Students of Watraikhing Wittaya School in Nakhon Pathom Province

    ชรินรัตน์ แดงนา , ทัศนีย์ จันติยะ , สุภิญญา ปัญญาสีห์ , จิราภรณ์ กาแก้ว , โชคชัย เตโช และ ศศิธร ศรีพรหม 23-30
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลของการใช้หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เสมือนจริงในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ระบบกล้ามเนื้อต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

    Effect of Using Synthetic Human Cadaver in Anatomy of Muscular System on Learning Achievements and Satisfaction of Nursing Students Manufacturing Industrial in Thailand

    วรัฏฐา เหมทอง , สรศักดิ์ ทองเพชร , ประกายรัตน์ ทุนิจ และ ภาสิต ศิริเทศ 31-38
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

    Factors Affecting the Potential of Cultural Tourist Attractions in Bangkhunsai Subdistrict, Ban Laem District, Phetchaburi Province

    ประสารโชค ธุวะนุติ และชนัด เผ่าพันธ์ด 39-45
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการบริหารตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของ ครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

    Development of Administrative Model Based on Theory of Planned Behavior to Promote Teachers’ Competence in Learning Process Management Affecting the Sufficiency Economy Philosophy’s Thinking Skills for the Students at Tessaban 1 Wat Kaen Lek School (Rattanakalas Anusorn)

    สมรักษ์ ชื่นอร่าม 46-59
       PREVIEW       DOWNLOAD
อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานที่อยู่ในฐานะตัวแปรคั่นกลาง ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมชิ้นส่วน รถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

    Influence of Work Motivation and Work Dedication as the Mediator between Emotional Intelligence and Employee Performance of Auto Parts Company in Rayong Province

    สุคนธ์ทิพย์ อินทรกมล , สุมาลี รามนัฏ และ ธัญนันท์ บุญอยู่ 60-59
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักทิศ 6 โดยกระบวนการส่งธรรมะสู่ชุมชนของวัดทองนพคุณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

    Virtue and Morality Development according to Six-direction Dhamma through Process of Dhamma Delivery into Community of Wat Thong Noppakun in Meaung District in Phetchaburi Province

    วัชรพงษ์ นาคะสิทธิ์ , สมนึก ชูปานกลีบ และ สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ 70-84
       PREVIEW       DOWNLOAD
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา

    Desirable Characteristics of Graduates of the Master of Business Administration Program in Business Administration in Faculty of Management Science at Phetchaburi Rajabhat University according to the Perspectives of Graduate Users, Instructors, and Students.

    วิกานดา สง่ามิน 85-93
       PREVIEW       DOWNLOAD
การเรียนรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กภายใต้การระบาด COVID-19

    The Learning of Small-Business Operators during the COVID-19 Pandemic

    ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา และ ณัฐธัญ พงษ์พานิช 94-102
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาลักษณะความผิดพลาดและสาเหตุความผิดพลาดของการใช้คำกริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ(知道类动词)กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    The Study Nature of Errors in the Use of Verbs that Express Knowledge or Understanding (ZHIDAOLEI DONGCI), a Case Study of Phetchaburi Rajabhat University

    พรเพ็ญ จุไรยานนท์ และ ฐณัฐา ลาภเลิศ 103-110
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเขียนข้อเสนอต่อการจัดทำคำของบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    Factors Affecting the Development of Proposal Writing for Preparation of Budget Request According to University Development Plan Phetchaburi Rajabhat of Personnel of Information Technology Faculty, Phetchaburi Rajabhat University

    ภาสิกา แจ่มจำรัส และ ปราโมทย์ ตงฉิน 111-116
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษาครู

    The Basic Information Study and Development of Instructional Model Based on Design Thinking to Enhance the Ability in Learning Experiences Design Using Activity – Based Learning of the Education Students

    ชนาธิป บุบผามาศ , จีระศักดิ์ ทวีเงิน , พระวิทยา ขนชัยภูมิ , สรัล สุวรรณ และอุบลวรรณ ส่งเสริม 117-125
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การบริการสาธารณะ

    The Local Administration : Public Service Administration

    ณัทกวี ศิริรัตน์ , จักร ศิริรัตน์ , พิมพ์รดา ธรรมีภักดี , วิภาดา ผ่องจิต , โชติ บดีรัตน์ และ วิภวานี เผือกบัวขาว 131-142
       PREVIEW       DOWNLOAD