+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

Vol.9No.3.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

基于任务型教学的泰国初级汉语口语课教学研究——以碧武里皇家大学为例

    A study of elementary Chinese spoken language teaching: in the context of TBLT (Task-based Language Teaching) --The case of Phetchaburi Rajabhat University

    สรินทิพย์ คงครินทร์ และ ประภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย 6-14
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่ออพัฒนาการเรียนรู้

    Development of Instruction Media with Augmented Reality for Knowledge

    ณัฐกานต์ ภาคพรต และ หทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 15-23
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประเมินความต้องการจำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

    A Needs Assessment in Professional Teacher Preparation to Enhance Competencies of Physical Education Teacher Students Rajabhat University

    พงศธร ไพจิตร , สุธนะ ติงศภัทิย์ และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 24-31
       PREVIEW       DOWNLOAD
泰国学生(泰国学习者)汉语“时空间类” 介词混淆特征及其原因分析

    The Research on Chinese “Time Space Interclass” Prepositions Confusion and its Causes among Thai Students (Thai Learners)

    พรเพ็ญ จุไรยานนท์ และ ประภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย 32-43
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

    Development of Accounting System and Internal Control of Community Welfare Fund in Ban Nai Dong Village, Phetchaburi

    รัญชิดา กุฎีศรี , รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ และ สรภพ อิสรไกรศีล 44-53
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

    Factors Affecting Administration Efficiency of Small Schools under Prachinburi Primary Education Service Area Office 1

    พรนิภา กัญญาหัตถ์ , สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี และ อังคณา กุลนภาดล 54-65
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

    Change Management of School Administrators Affecting Efficency of Academic Administration in School under Chachoengsao Primary Education Service Area Office 1

    ภัลลพ สุขพราย , ลินดา นาคโปย และ สายฝน เสกขุนทด 66-76
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

    The Development of Tourism of Social Capital in the Community Around Kwan Phayao, Phayao Province

    สุรเชษฐ์ ชิระมณี และ กัลยาพร กันอิน 77-85
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

    Factor Affecting Operation of Dual Vocational Education Standard Management System of Chachoengsao Vocational Committee

    เอกราช เจริญสวัสดิ์ , พรทิพย์ คำชาย และ หนึ่งฤทัย เมฆวทัต 86-96
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี

    Development of a temple pilgrim tour route in Phetchaburi Province

    กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ , ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ ,รำไพ ประสานธำรงศิริ และ รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 97-109
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    Integration of Satipatthana 4 and Development of Learning and Teaching in the Century 21st of Teachers and Students of Mahamakut Buddhist University

    พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ , พระกิติพล กองแสง , กรุณา มธุลาภรังสรรค์ , อนุรักษ์ มีอิ่ม และเจริญ ทุนชัย 110-117
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

    Assessment of the STEM Education Approach in Primary level of School under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area 2

    ดวงแก้ว พรายแก้ว , กาญจนา บุญส่ง และ นิภา เพชรสม 118-129
       PREVIEW       DOWNLOAD
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกับสุขอนามัยในการขนส่งเคลื่อนย้ายสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ : กรณีศึกษาโคนมและผลิตภัณฑ์น้ำนม

    Legal Measures about Hygiene in Transporting Animals and Animal Products : A Case Study on Dairy and Dairy Products

    อภินัทธ์ สังข์รักษา และ นรินทร์ สังข์รักษา 130-139
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

    Strategies of Buddhism Propagation of Preachers in Mueang Phayao District.

    พระสมุห์คมกฤษ เผ่ากันทะ และ สุรเชษฐ์ ชิระมณี 140-147
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนโค้งตาบาง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

    Participatory water management with local administrative organizations in community forest areas Thamai- Luak Sub-district, Tha Yang District, Phetchaburi Province

    ธนัฏฐา ขนอม 148-158
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

    Strategies in Driving and Developing Kindergarten Children Problem Solving Ability in School, Prachuabkirikhan Primary Education Service Area 1

    อารีย์ มะลิทอง และ อภิชาติ เลนะนันท์ 159-170
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

    Mechanism of Municipal Solid Waste Management Network for Develop the Creativity by the PDCC Process in Schools under Prachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 1

    ศุภนัจ คนคล่อง , กาญจนา บุญส่ง และ ไพรัช มณีโชติ 171-180
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการพัฒนาให้เกษตรกรใช้คิว อาร์ โค้ด กับผลผลิตทางเกษตรด้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี

    An approach to the Development for Farmers to use QR Code with Agricultural food products in Phetchaburi Province

    เทิดศักดิ์ ทองแย้ม และ พรรณทิพย์ ทองแย้ม 181-187
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

    The Integrated Model of Community Tourism Management of Local Administrative Organizations in Phetchaburi

    ดารัณ พราหมณ์แก้ว และ ดรุณี ทิพย์ปลูก 188-200
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

    School Management Professional Learning Community under the Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1

    ศุจินธรา มณีใส และ อภิชาติ เลนะนันท์ 201-209
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษารูปแบบถังขยะที่เหมาะสมในการคัดแยกขยะของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

    The Study of Suitable Waste Bin Model for Waste Separation of School of Liberal Arts, University of Phayao

    เสาวภัค วันสนุก และ สุรเชษฐ์ ชิระมณี 210-216
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

    Working Environment affecting Organizational Commitment of Employees inthe Commercial Banks in the Western Thailand

    นิภาภัทร นกน่วม และ สอาด บรรเจิดฤทธิ์ 217-226
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับโครงงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    The development of learning activity patterns in dramatic arts with using problem- based learning management together with the project to promote the ability to solve problems for grade 5 students

    ดวงจิต เกียรติพัฒนกุล 227-236
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรเจเนอเรชั่นวายของอุตสาหกรรมพลาสติก ในภาคกลาง ของประเทศไทย

    Factors Affecting the Personnel Gen Y Retention of Plastic Industry in Central Region of Thailand

    ชนัญชิดา ระหว่างบ้าน 237-247
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

พหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในการแสดงนกยูงอาเซียน

    Multiculturalism appearing in the peacock show ASEAN

    ธนสิทธิ์ ชมชิด , กรวิภา เลาศรีรัตนชัย , วิภาวี อาขวานนท์ และ บงกช ทิพย์สุมณฑา 248-258
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    Local Curriculum Development Using Participatory Action Research for Sustainable Development

    นิภา เพชรสม 259-271
       PREVIEW       DOWNLOAD