+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

Vol.8No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    The Marketing Mix Effect to the Tourism Decision at Paknampran, Pran Buri, Prachuap Khiri Khan Province

    ปาริชาติ กระแจะเจิม และปริญญา บรรจงมณี 5-12
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

    The Alienation and Engagement for Local Development of Personnel of Subdistrict Administrative Organizations in the Area of Ban Na District, Nakhon Nayok Province

    สิงห์ทอง แช่มช้อย และพจน์ ทรายแก้ว 13-23
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการนำเสนอรายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

    Students’ Expectations To Channel 3 Sammitti News Program Presentation

    ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 24-35
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิเคราะห์ความถูกต้องและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    Analysis of the Accuracy and Synthesis of Knowledge Gained from the Graduate, Thesis and Dissertation, Phetchaburi Rajabhat University

    ยุทธ ไกยวรรณ์ 36-50
       PREVIEW       DOWNLOAD
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การทำอาหาร

    Cooking computer game

    พัชรินทร์ สุขสุรัตน์, พรรณี คอนจอหอ และปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ 51-57
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

    The Development of the Participatory Instructional Model for Improving Literacy Achievement of Prathomsuksa 1 Student at the Schools under Chaiyaphum Educational Service Area Office 1

    ลักขณา เก่วใจ, ชวนพิศ รักษาพวก และประมุข ศรีชัยวงษ์ 58-65
       PREVIEW       DOWNLOAD
ก้อยกินดองอาหารวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

    Koi Kin-dong Traditional Food of Chaiyaphum Province

    ประมุข ศรีชัยวงษ์, บุญช่วย กิตติวิชญกุล และพิชิตชัย แพ่งศรีสาร 66-74
       PREVIEW       DOWNLOAD
การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม

    The Promoting Youth Development by Buddhist Way of Social Institutions in Nakhon Pathom Province

    วิญญู กินะเสน, พระมหาวีระชาติ โปธา, ทองใบ ธีรานันทางกูร, ฐากูร หอมกลิ่น, บานชื่น นักการเรียน และกรุณา มธุลาภรังสรรค์ 75-85
       PREVIEW       DOWNLOAD
การส่งเสริมการไหว้พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา

    The Visiting and Worshiping Campaign of 9 Buddhist Temples for Enhancing the Intellectual Value in Bangkok Metropolitan Region

    มานพ นักการเรียน, บานชื่น นักการเรียน, กรุณา มธุลาภรังสรรค์, พระมหาวีระชาติ โปธา, ทองใบ ธีรานันทางกูร และฐากูร หอมกลิ่น 86-92
       PREVIEW       DOWNLOAD
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

    Leadership of School Administrators Affecting Conflict Management of Schools in Phetchaburi Province Under the Secondary Educational Service Area Office 10

    สุรินทร์ ผุดผ่อง และอัญชนา พานิช 93-102
       PREVIEW       DOWNLOAD
สี่ทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย

    Four Decades of Small Schools in Thailand

    ไพรัช มณีโชติ 103-115
       PREVIEW       DOWNLOAD
การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนาในภาษาไทย : การศึกษากลวิธีทางภาษากับข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ

    The correction making in Thai : A study of linguistics strategies and native speakers’motivational concerns

    สิทธิธรรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 116-127
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    The Operation Model to Anti-Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast of Thailand

    ศรินนา ศิริมาตย์ 128-136
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา กองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย

    The Forms and Creations to Strengthen the Management of Drug Abuses in Accordance to Kongtunmae with the Principles of Buddhism in Thailand

    กาญจนา บุญส่ง, พีระศิลป์ บุญทอง, เสนาะ กลิ่นงาม, นวรัตน์ ประทุมตา, เทิดศักดิ์ ทองแย้ม, ดารัณ พราหมณ์แก้ว และชนานุช เงินทอง 137-148
       PREVIEW       DOWNLOAD
แรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่ออาชีพพนักงานขาย

    The motivation of PNRU’s students toward the Professional Salesmanship

    อมร ถาวรมาศ 149-154
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ธรรมาภิบาลกับประชารัฐ

    Good Governance and Civil State

    ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน และโกศล กู้สกุลชัย 155-162
       PREVIEW       DOWNLOAD