+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564

Vol.11No.3.JPG
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การศึกษาสถานการณ์การแสดงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับและสื่อสารเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว

    A Study of the Situation of Folk Performances in Nakhon Si Thammarat Province for Development and Communication as a Tourist Activity

    เมธาวี จำเนียร , กรกฎ จำเนียร , ทองพูล มุขรักษ์ , ศศิพัชร บุญขวัญ , ประภาศรี เพชรมนต์ และสุรศักดิ์ แก้วอ่อน 4-11
       PREVIEW       DOWNLOAD
Online English for Science and Technology Course Development to Enhance English Reading Proficiency of ESP Learners

    Online English for Science and Technology Course Development to Enhance English Reading Proficiency of ESP Learners

    Suphannee Arsairach and Songpol Suksumek 12-18
       PREVIEW       DOWNLOAD
อิทธิพลความผูกพันต่อองค์กรในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงแรงจูงใจสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

    Influence of Organizational Commitment as Mediator Linking Motivation to Performance of Employees in a Real Estate Development Company in Bangkok

    กิติศักดิ์ สิรหทัยวรกิจ และ สุมาลี รามนัฏ 19-25
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อการสื่อสารภายในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย

    A Causal Relationship Model of Transformational Leadership on Organizational Communication, Organizational Culture and Employee Performance of Japanese Manufacturing Industrial in Thailand

    ธีระยุทธ เมฆประสาท และ เอก ชุณหชัชราชัย 26-33
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

    The Study of Learning Environment for Promote Creative Thinking of Schools under the Secondary Educational Service AREA Office 8 Ratchaburi Province

    วรราช อินต๊ะวิชัย และ รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม 34-43
       PREVIEW       DOWNLOAD
กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

    The Work Processes to Increase Service Efficiency in Import Customs Clearance at Ladkrabang Cargo Control Customs Bureau

    ฐาปนี สุขสมประสงค์ , เกษม สวัสดี และ พูนศักดิ์แสงสันต์ 44-51
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

    The Development of Problem Solving Ability and Learning Achievement of Mathematics for Mathayomsuksa 5 Students Taught by CIPPA Model

    ศิวพร มามาตร และ วิทิต มูลวงศ์ 52-59
       PREVIEW       DOWNLOAD
การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

    The Comparison of Problem-Solving Ability and Learning Achievement of Mathematics for Mathayomsuksa 3 Students Using 5E Instructional Model

    วิทิต มูลวงค์ และ ศิวพร มามาตร 60-67
       PREVIEW       DOWNLOAD
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

    Influences on the Quality of Work Life Affecting the Organizational Commitment and Job Performance of Chonburi Area Revenue Officers

    ไขขวัญ อรัญเวทย์ 68-74
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาน้ำสลัดแครอทเพื่อสุขภาพของโรงแรมอมารีหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    A Study of Healthy Carrot Salad Dressing at Amari Hua Hin Hotel Prachuap Khiri Khan Province

    แววดาว จงกลนี และ วิภาดา กองอ้น 75-81
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำรายการอาหารท้องถิ่นภาคใต้จังหวัดพัทลุง

    Application Development for Traditional Southern Food Reccomendation in Phatthalung Province

    โอปอ กลับสกุล , วิทวัส แซ่เฮ้ง , ณัฐภัทร เขียวลี , อภินันท์ ปัญจสิริวัฒนา และ ชัญญภัทร ศรีวาณัติ 82-90
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกมประกอบการสอนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

    The Development of English Vocabulary Recognition Ability by Using Educational Game for Matthayomsuksa 3 Students in Wat Rai-Khing Wittaya School

    ณัฐนนท์ ภู่ตระกูล , ทัศนีย์ จันติยะ , สุภิญญา ปัญญาสีห์ , จิราภรณ์กาแก้ว , โชคชัย เตโช และ ศศิธร ศรีพรหม 91-97
       PREVIEW       DOWNLOAD
การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

    Using Vocabulary Games to Develop English Vocabulary Learning of Mathayomsuksa 1 Students at Kannasootsuksalai School

    อภิสรา พงษ์ชาติ , สุภิญญา ปัญญาสีห์ , ทัศนีย์ จันติยะ , จิราภรณ์ กาแก้ว , โชคชัย เตโช และศศิธร ศรีพรหม 98-105
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาความสามารถในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติโดยใช้รูปแบบการสอน PEA Model สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    Development of English Listening and Reading Abilities Using PEA Model in English for TOEIC Course for Mathayomsuksa 1 Students at Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

    วิชชุดา ขำประถม 106-112
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการความรู้ด้านการสอนภาษาจีนในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี

    Knowledge Management on Chinese Language Teaching to Develop Chinese Language Reading and Writing Skills of Students at Nongree Prachanimit School under the Secondary Education Service Area Office Kanchanaburi

    กรกนก สอนจันทร์ และ มณฑา จำปาเหลือง 113-119
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ไม่พบข้อมูลบทความย่อยของวารสาร