+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

Vol.11No.2.JPG
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    Guidelines for the Development of Health Tourism for the Elderly in Muang District, Phachuap Khiri Khan Province

    สาโรช เผือกบัวขาว และ วิภวานี เผือกบัวขาว 4-10
       PREVIEW       DOWNLOAD
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสำหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพด

    Prototype of Container Products for Dry Food from Corn Shells

    วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , ณัฐริกา ศรีเกตุ ปิยมาส ชูดี และ สุภาวดี หงษ์ทอง 11-21
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์

    The Development of Collaboration Skills and Learning Achievement of Students in Chemistry by Collaborative Learning using Jigsaw Techniques

    วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และอุบลวรรณ ส่งเสริม 22-30
       PREVIEW       DOWNLOAD
กระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ : กรณีชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

    Model Community Development Process of Waste Management: In Case of Hua Thung-Thung Prao Pattana Community, Tha Yang District, Phetchaburi Province

    ศศิวิมล กาหลง 31-37
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    The Development of Learning Activities using Activity-Based Learning to Enhance Creative Learning Management Design Ability of Pre-Service Teachers, Faculty of Education, Silpakorn University

    ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และ เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ 38-48
       PREVIEW       DOWNLOAD
อิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการดำเนินงานต่ออัตราผลตอบแทนวันแรกและอัตราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    Influence of Free Cash Flow and Efficiency Ratios that Affecting to IPO Underpricing Ratio and First Year’s Dividend Payout Ratio of the Service Group Registration in the Stock Exchange of Thailand

    หทัยพันธ์ ศรีงาม และพรทิวา แสงเขียว 49-58
       PREVIEW       DOWNLOAD
การรับรู้คุณภาพบริการ ภาพลักษณ์องค์กรและความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    Perception of Service Quality, Corporate Image and Loyalty of Mobile Phone Network Users in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces

    วัชระ เวชประสิทธิ์ , อรัญชนก แป้นคุ้มญาติ , กฤตพล ดำวงศ์ และอรรถชัย อุระ 59-68
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยในการจัดทำสื่อท่องเที่ยวในระบบมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตก

    Factors to Develop Tourism Multi Media for Promoting Health Tourism in the West of Thailand

    ขวัญยุพา ศรีสว่าง และ อรรถ อารีรอบ 69-78
       PREVIEW       DOWNLOAD
การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

    Perception on Teachers’ Active Learning Method in Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3

    นาราทิพย์ ทองโสภา และ ชนณี ศิลานุกิจ 79-89
       PREVIEW       DOWNLOAD
อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรกำกับ

    The Influence of Marketing Mix on Intention to Use Environmentally Friendly Packaging of Restaurant Entrepreneurs in Phetchaburi Province with Environmental Awareness as a Moderating Variable

    วัชระ เวชประสิทธิ์ 90-100
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย

    Factors Influencing Sustainable Tourist Villages in Secondary Provinces of Thailand

    สุธาสินี อัมพิลาศรัย , อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า และ ศิริเดช คำสุพรหม 101-114
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    Factors Affecting the Duration of Graduation of Graduate Students,Phetchaburi Rajabhat University

    จิรปรียา จุ้ยแจ้ง 115-127
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    The Development of Student Supervision Model Bilateral System Career Training of Khao Yoi Vocational College Office Under the Vocational Education Commission

    ปรีชา ศูนย์กลาง , นวรัตน์ ประทุมตา และ กาญจนา บุญส่ง 128-135
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

    Forming a Network of Teachers in School in order to Develop Competency in Reading and Writing Skills of Students in Anuban Ratchaburi School

    ชมณศ์กาญจน์ เนตรวิจิตร , ปัญญา ทองนิล และอภิชาติ เลนะนันท์ 136-145
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

    Factors Related toSelf- Esteem of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi

    อังคณา หมอนทอง , ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง และ กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ 146-156
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครือข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

    Strategy for Mobilizing and Developing English Language Communication Skills of Primary Education Students in Ban-Lat-Had-Sai Group Network Center under Petchaburi Primary Educational Service Area Office 2

    ศิรประภา ขมแก้ว และ กาญจนา บุญส่ง 157-163
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายกำลังพลกองทัพบกไทยในศตวรรษที่ 21

    Development of a model for increasing physical fitness in the 21st century Thai Army personnel

    จักรรัตน์ ปัตถามัง และ ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ 164-170
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การวิเคราะห์และการวางแผนทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์

    Analysis and Planning of Completely Randomized Design: CRD

    ยุทธ ไกยวรรณ์ 171-181
       PREVIEW       DOWNLOAD
การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่น

    Critical Thinking Working on Violence in Adolescent

    จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 182-188
       PREVIEW       DOWNLOAD