+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

Vol.10No.2.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทาง การเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิง วิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

    The Development of Online Reading Instructional Model Through Reading Comprehension Strategies Integrating with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) to Enhance Academic Online Reading Ability and Strategy Use for Undergraduate Students

    ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์ , วิสาข์ จัติวัตร์ , มาเรียม นิลพันธุ์ และ สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 4-12
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการบริหารเครือข่ายทุนในพื้นที่ด้วยหลักศาสนธรรม ของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี

    The Buddhism Inheritance of Wat Thong Noppakhun in Phetchaburi Province by Using Local Capital Network Management with Religious Principle

    พระครูโกศลวัชรธรรม (จิตติพร จิตฺตสํวโร), เฉลียว บุรีภักดี สมนึก ชูปานกลีบ และสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ 13-21
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ามะนาวพร้อมดื่มเชิงพาณิชย์บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน จังหวัดเพชรบุรี

    The Development Processed Product of Ready to Drink Lemonade Commercialization Base on Creative Economic in Phetchaburi Province

    กนกวรรณ อยู่ทอง และ โสภาพร กล่ำสกุล 22-33
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำงานของหัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

    Relationship Between Professional Skills and Work Success of Head of Certified Accounting Practice in Thailand

    กนกพร บุญธรรม , สุวรรณ หวังเจริญเดช และศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ 34-41
       PREVIEW       DOWNLOAD
การนำหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของสตรี จังหวัดสมุทรสาคร

    An Application of the Principle of Sangahavatthudhamma to the Security of the Living Life of the Women in Samut Sakhon province

    กรุณา มธุลาภรังสรรค์ , เจริญ ทุนชัย พระพงษ์ศิริ สุลำนาจ , ณัฐปภัสร์ นาคชุ่ม และผันนภา หอมเหมือน 42-59
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูตลาดชุมชนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

    Participatory Action Research in Rehabilitation of Buathong Subdistrict Community Market in Muang District, Buriram Province

    ศศิพิสุทธ์ิ หงษ์สมบัติ และ ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ 50-60
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

    Factors Affecting Achievement of Cost Accounting 2, in Bachelor of Accountancy Program, Kanchanaburi Rajabhat University

    สร้อยเพชร ลิสนิ 61-70
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการใช้ชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย

    The Result of Using Learning Process of the Local Wisdom Phetchaburi in the Teaching Process of the Teachers so as to Support the Basic Mathematical Skills of the Young Children

    อัญชนา เถาว์ชาลี 71-82
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการยุติข้อพิพาทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

    Model of Disputes Resolution in Participatory Community: Case Study of Bang Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Provinc

    ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ , ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา และ พีรพัฒน์ พันศิริ 83-91
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    Development of Critical Reading Learning Model for Promoting Critical Language Awareness in Senior Secondary Students

    กฤษฎา วรพิน และ ณัฐพงษ์ ญาณวัฒนะ 92-101
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล

    Academic Administration Strategies for Private School in Global Context

    ธัชพงศ์ ชะอุ่ม , นภาเดช บุญเชิดชู , จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย และ โยธิน ศรีโสภา 102-110
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน

    Administration Strategies for Coaching and Mentoring Supervision in Private School

    สุทธยา ชะอุ่ม , จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย , นภาเดช บุญเชิดชู และ โยธิน ศรีโสภา 111-120
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารจัดการต้นทุนเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ จังหวัดกาญจนบุรี

    Cost management of modern agriculture for economic stability of raw milk products, Kanchanaburi Province

    ริรัตน์ เช็งเส็ง , ฐิติพร พระโพธ์ิ , ขวัญนรี กล้าปราบโจร ,บุตรศรินทร์ แสงสว่าง , สร้อยเพชร ลิสนิ , ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร และ สุทัศน์ กำมณี 121-129
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

    Administration Model to Strengthen Accountability of schools under the Lopburi Primary Educational service area office

    ภัสยกร เลาสวัสดิกุล และ สรรชัย ชูชีพ 130-139
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขันธ์ : การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อสร้างวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในบริบทโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

    Burmese Language Teaching for Communication for Thai Students on the Prachuap Khiri Khan Border: Cross-cultural Learning to Create Ways for a Peaceful Coexistence in the Context of Schools in Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1

    ไพรัช มณีโชติ 140-149
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

    Development of Student Activities to Enhance Citizenship in Rajabhat Universities

    วิณาภรณ์ แตงจุ้ย และ รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม 150-157
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

    The Development of an Instructional Model to Enhance Undergraduate Students’ Ethics

    ประสิทธ์ิ คำพล และ อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 158-171
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ไม่พบข้อมูลบทความย่อยของวารสาร