+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

Vol.10No.2.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทาง การเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิง วิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

    The Development of Online Reading Instructional Model Through Reading Comprehension Strategies Integrating with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) to Enhance Academic Online Reading Ability and Strategy Use for Undergraduate Students

    ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์ , วิสาข์ จัติวัตร์ , มาเรียม นิลพันธุ์ และ สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 4-12
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการบริหารเครือข่ายทุนในพื้นที่ด้วยหลักศาสนธรรมของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี

    The Buddhism Inheritance of Wat Thong Noppakhun in Phetchaburi Province by Using Local Capital Network Management with Religious Principle

    พระครูโกศลวัชรธรรม (จิตติพร จิตฺตสํวโร) , เฉลียว บุรีภักดี , สมนึก ชูปานกลีบ และสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ 13-21
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมะนาวพร้อมดื่มเชิงพาณิชย์บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน จังหวัดเพชรบุรี

    The Development Processed Product of Ready to Drink Lemonade Commercialization Base on Creative Economic in Phetchaburi Province

    กนกวรรณ อยู่ทอง และ โสภาพร กล่ำสกุล 22-33
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำงานของหัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

    Relationship Between Professional Skills and Work Success of Head of Certified Accounting Practice in Thailand

    กนกพร บุญธรรม , สุวรรณ หวังเจริญเดช , และศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ 34-41
       PREVIEW       DOWNLOAD
การนำหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของสตรี จังหวัดสมุทรสาคร

    An Application of the Principle of Sangahavatthudhamma to the Security of the Living Life of the Women in Samut Sakhon province

    กรุณา มธุลาภรังสรรค์ , เจริญ ทุนชัย , พระพงษ์ศิริ สุลานาจ , ณัฐปภัสร์ นาคชุ่ม และ ผันนภา หอมเหมือน 42-49
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูตลาดชุมชนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

    Participatory Action Research in Rehabilitation of Buathong Subdistrict Community Market in Muang District, Buriram Province

    ศศิพิสุทธิ์ หงษ์สมบัติ และ ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ 50-60
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

    Factors Affecting Achievement of Cost Accounting 2, in Bachelor of Accountancy Program, Kanchanaburi Rajabhat University

    สร้อยเพชร ลิสนิ 61-70
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการใช้ชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย

    The Result of Using Learning Process of the Local Wisdom Phetchaburi in the Teaching Process of the Teachers so as to Support the Basic Mathematical Skills of the Young Children

    อัญชนา เถาว์ชาลี 71-82
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ไม่พบข้อมูลบทความย่อยของวารสาร