+66 32 70 8629

Announcements

อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไว้ดังนี้.

1. ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความละ 1,500 บาท
2. ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความละ 2,500 บาท

โดยบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ
จากนั้นกองบรรณาธิการจึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์
โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: kanunn_ksupranee@hotmail.com


*** วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
*** ทั้งนี้ เริ่มมีผลกับบทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป***
บัญชี สำหรับการชำระค่าจัดพิมพ์วารสารฯ

ชื่อบัญชี : บกศ. ม.ราชภัฏเพชรบุรี  ธนาคารออมสิน สาขาพระจอมเกล้า

เลขที่บัญชี : 020126789195