+66 32 70 8629

Author Tutorial

ข้อควรทราบก่อนการส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้

และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  บทความนี้ไม่เคยถูกส่งไปเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์เผยแพร่กับวารสารอื่น และไม่เคยถูกตีพิมพ์มาก่อน

  บทความนี้เป็นบทความต้นฉบับที่ท่านและคณะของท่านเขียนขึ้นเอง ไม่มีการคัดลอกบางส่วนหรือทั้งหมดจากผลงานการเขียนของผู้อื่น

  ท่านยินดีให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (Peer) วิพากษ์และแนะนำการแก้ไข การพิจารณาการตีพิมพ์เผยแพร่จะได้รับการยืนยันตอบรับก็ต่อเมื่อท่านได้แก้ไขหรือส่งบทความใหม่ตามคำแนะนำ
       ของผู้อ่านประเมินบทความ


คำแนะนำผู้แต่ง

      กรุณาส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ MS Word หรือ PDF ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ของวารสารฯ


คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

      ทางวารสาร ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้ระบบวารสารออนไลน์นี้ ดังนั้น ชื่อนามสกุล และอีเมล์ของผู้เข้ามาใช้ระบบวารสารออนไลน์ของเรา จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น นอกจากการติดต่อสื่อสารจากทางวารสารเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปส่งต่อหรือเผยแพร่ก็บุคคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางวารสาร