+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

Vol.8No.3.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาเครื่องมือและแนวปฏิบัติในการคัดแยกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

    Development of tool and guidelines for Emergency Medical Response On scene Triage

    กฤษณา สังขมุณีจินดา, รุ่งนภา จันทรา, ภัคณัฐ วีรขจร, พงศ์ธร จันทเตมีย์, ยินดี ชูจันทร์, วรรณดี ศุภวงศานนท์ 4-9
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประเมินผลโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดทำแผนและโครงการของผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

    The Evaluation of Training Project and Competency Development of Planning and Project of Local Leaders, Municipality of Chilong Sub-District Moung Chaiyaphum Chaiyaphum Province and Organization of Namkhum Sub-District Administrstive Suvarnabhumi District Roi-Et Province

    อนันต์ รัศมี 10-20
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มสมทบในจังหวัดเพชรบุรี

    Learning Management for STEM Education in Phetchaburi STEM School Network

    ณัฐญา คนคล่อง, กาญจนา บุญส่ง 21-31
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบรับการบอกเลิกสัญญาในภาษาไทยและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ

    The linguistics strategies of responding to cancellation Project in Thai and native speakers’ motivational concerns

    สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 32-42
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี

    Administration of School Ethics and Moral Development in Phetchaburi Province

    โรมรักษ์ หริ่งระรี่, กาญจนา บุญส่ง 43-52
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

    Administration of World Class Standard School in Samutsongkhram under the Office of Secondary Educational Service Area 10

    อัครวรรณ เผือกผ่อง, กาญจนา บุญส่ง 53-60
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาธุรกิจชุมชนฟื้นฟูที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอจังหวัดตาก

    Business development of sustainable Highland Community : A case study of The Muser Ethnic Group Hill Tribe, Tak Province

    กุสุมา ผลาพรม, สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา 61-71
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษาของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

    School Administrative Model in Bilingual Program Project of School in Phetchaburi Province

    อรวรรณ รังสัย, อภิชาติ เลนะนันท์ 72-80
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความคาดหวังของคณาจารย์ นักศึกษา มหาบัณฑิต และผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    Expectation of the Faculty Members, Post-graduate Students, Post-graduates Alumni and Superiors for the Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University

    วรัชยา ศิริวัฒน์, รวิภา ธรรมโชติ 81-87
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    Organizing Activities for the Development of Learners according to the Principles of Good Governance in Basic Education Institutions

    อรทัย บุญเที่ยง 88-95
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาชุดแบบฝึกและประเมินจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ

    Development of Training and Measurement Set of Systems Sufficiency Economy Conscience for Under graduate Student in Phetchaburi Rajabhat University

    ภัทริยา สุวรรณบูรณ์, เฉลียว บุรีภักดี, สมนึก ชูปานกลีบ 96-104
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบการประกอบธุรกิจประกันภัยสินค้าการขนส่งสินค้าทางบก : กรณีศึกษาสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

    The Impact Factor to Insurance Business of Commodity Iand transportation : Case Study The Thai logistics for Great Mekong sub region Trade Association

    เชาว์ ชูรักษ์, วิศรุต กระบวนสืบ 105-111
       PREVIEW       DOWNLOAD
การใช้แอพพลิเคชั่น PhotoMath ในระบบปฏิบัติการ Android สำหรับทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

    Using Android’s PhotoMath Application for skills of learners in the 21st century

    สุบิน ยมบ้านกวย 112-118
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

แนวทางานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การคิดเชิงระบบกับความสามารถในการปัญหาทางคณิตศาสตร์

    Instructional Approach Using Systematic Thinking and Mathematics Problem Solving Ability

    กฤษฎา วรพิน, ยุพิน ยืนยง 119-129
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการการเรียนรู้โดยการใช้คำถามตามแนวทางการคิดในระดับสูงของบลูม

    Learning Management within the Framework of Bloom’s Taxonomy Questioning Method

    ณฐกร ดวงพระเกษ 130-138
       PREVIEW       DOWNLOAD