+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560

Vol.7No.2.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

ต้นแบบระบบธนาคารข้อสอบแบบปรับเหมาะบนรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้

    Adaptive Item Bank System Prototype on Local Area Network

    วิระกรณ์ แก้วพรมวงศ์ 48-59
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

    Strategies of the Participation in Public Services of local Government to Phetchaburi Province

    อนิรุทธ์ บัวทอง 60-68
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประเมินผลนโยบายแรงงานต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

    The evaluation policy of the office of foreign workers employment Phetchaburi

    จิรนันท์ มณีน้อย 69-76
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของสมาคมเพื่อนไทยออสเตรีย

    Management Guidelines for Phuenthai in Austrian Association

    โสภิดา ชาญวิชัย 77-82
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของพนักงานบริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

    Leisure Participation Pattern of Toyota K.Motor’s Employees

    วริษา หงส์ทอง และวิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว 83-94
       PREVIEW       DOWNLOAD
นัการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

    Local Politicians in Phetchaburi

    ฌัชชานุช พิชิตธนารัตน์ 95-107
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประมวลผลภาพ 3 มิติเพื่อตรวจจับการหกล้มภายในบ้านของผู้สูงอายุ

    3D Image Processing for Indoor Fall Detection of Elderly

    สุพัตรา วะยะลุน 108-118
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการสื่อการเรียนรู้ “ระดับประถมศึกษา”

    Development of Lerning Management Software for Primary Education

    ชวลิต สุขศรัทธา , พรรณี คนจอหอ และปานจิตร์ ลงประดิษฐ์ 119-125
       PREVIEW       DOWNLOAD
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการลดปัญหา หมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง : กรณีศึกษาเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวโพดในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

    The Adaptation of the philosophy of sufficiency as a guideline for miligation smog from open burning : A case study of small scale corn field farmer in Mae Chaem Distriet, ChiangMai Province

    สุรเชษฐ์ ชิระมณี 126-133
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการพี่เลี้ยง ประกอบคู่มือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน

    Teacher Development by Coaching and Mentoring Process and Manual for Development of Learning Management by STEM Education to Develop the Thinking Process of Learners

    กาญจนา บุญส่ง นิภา เพชรสม และชนานุช เงินทอง 134-141
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

    Buddhist Ways to Resolve Social Conflict

    บุญมี โททำ 4-11
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรกับการเพิ่มประสิทธิผลองค์การ

    Developing personnel competencies and increasing organizational effectiveness

    ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี 12-18
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธวิธี

    Framwork for Organizational Culture to Enhance Operational Efficiency

    ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 19-29
       PREVIEW       DOWNLOAD
กรอบการศึกษาวัฒนธรรมองค์การเพื่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

    Framwork for Organizational Culture to Enhance Operational Efficiency

    จินตกานต์ สุธรรมดี 30-37
       PREVIEW       DOWNLOAD
นวัตกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ : การจัดการความรู้ในองค์การภาครัฐ

    Management Innovation for Human Capital Development : Knowledge Management in Public Sector

    วรัชยา ศิริวัฒน์ 38-47
       PREVIEW       DOWNLOAD