+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

Vol.13No.2.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาความใฝ่เรียนรู้และผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    Developing Learning Ambition and Learning Outcomes in Science by Using STEM Education Management of Students in Science Courses Mathayomsuksa 1 Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

    วิชาญ แฟงเมือง 4-12
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

    Graduate User Satisfaction Analysis Regarding Graduate Characteristics According to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF) and Identity Framework of Phetchaburi Rajabhat University Fiscal Year 2019 – 2021

    ฐิติรัตน์ ชะเอม 13-21
       PREVIEW       DOWNLOAD
วิเคราะห์ลักษณะเด่นที่ปรากฏในนวนิยายจีนแปลไทยเรื่อง “ผีเสื้อ” พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

    Analysis of Notable Characteristics in the Translated Novel "Butterfly" by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

    กมลทิพย์ รักเกียรติยศ และ ธนัชพร นามวัฒน์ 22-32
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

    Teacher’s Opinions Toward School Administrators’ Roles to Enhance Competency-based Curriculum Learning Management of Secondary School in Thanyaburi District, Pathum Thani

    กฤษณภรณ์ กุตระแสง และ อำนวย ทองโปร่ง 33-44
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract ร่วมกับบาร์โมเดลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    The Learning Management of the Concrete-Pictorial-Abstract Approach Combined with the Bar Model to Develop Mathematics Learning Achievement for Secondary 2 (Grade 8) Students

    รัตนาภรณ์ ไทยพู รสริน เจิมไธสง และ พรภิรมย์ หลงทรัพย์ 45-53
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษา พุนพิน 4 (ศรีวิชัย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    Model of School Volunteering Activities in the Educational Network Center Phunphin 4 (Sriwichai), Surat Thani Province

    ณัฐวัชร โปณะทอง บรรจง เจริญสุข และ ญาณิศา บุญจิตร์ 54-61
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และการบอกต่อแบบปากต่อปากบนสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (e-WOM) ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า ของผู้บริโภคที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

    Integrated Marketing Communications (IMC) and Electronic Word-of-Mouth (e-WOM) Affecting Brand Equity among Consumers Interested in Buying Real Estate in the Northern Provinces

    จุฑามณี คุณชาไพร ลัสดา ยาวิละ และ รัตนา สิทธิอ่วม 62-71
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกัน เรื่อง เลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

    The Effects of Cooperative Learning Activities Management with TAI Technique and Polya’s Problem Solving Process on Mathematics Problem Solving Ability and Collaborative Skills on Exponents of Grade 7 Students at Saard Phaderm Wittaya School in Chumphon Province

    กรแก้ว อินทรมงคล สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก และวินิจ เทือกทอง 72-81
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบแนวคิดกระบวนการยั้งในการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

    Conceptual Model of Restraint Process in Solving Quarrel Among Vocational Students

    กรุณา มธุลาภรังสรรค์ เจริญ ทุนชัย และ อนุรักษ์มีอิ่ม 82-86
       PREVIEW       DOWNLOAD
กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยการสื่อสารผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ที่มีผลต่อความไว้วางใจและความภักดี ของลูกค้าที่ซื้ออาหารแปรรูปในประเทศไทย

    Marketing Strategies and Facebook Live communication Factors Influencing the Trust and Customer Loyalty of Processed Food in Thailand

    นิสสรณ์ เจียวยี่ กฤตชน วงศ์รัตน์ และวัชระ เวชประสิทธิ์ 87-97
       PREVIEW       DOWNLOAD
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกุยบุรีสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2

    Transformational Leadership of Administrators in Kuibiri District Under Prachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 2

    พิริยะ รุ่งเรือง และ ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง 98-105
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

    Administration of Extracurricular and Student Activities to Help Students Reach their Full Potential

    ภัทรสุดา พิชยกัลป์ ภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และ วิชิต ลือยศ 106-112
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการจัดกิจกรรมศึกษาบันเทิงที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตลอดชีวิต

    Guidelines for the Organization Edutainment Activities that Promote Lifelong Learning for Children

    สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ 113-121
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความคิดสร้างสรรค์: เกิดขึ้นเองหรือพัฒนาได้

    Creative Thinking: Nature or Nurture

    ชฏารัตน์ เฮงษฎีกุล 122-130
       PREVIEW       DOWNLOAD