+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

Vol.12No.2.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

    Development of Curriculum to Enhance Ability in Designing Instruction Activities that Integrate Technology Based on Experiential Learning and Blended Learning for Undergraduate Students

    พีชาณิกา   เพชรสังข์ 4-13
       PREVIEW       DOWNLOAD
ประสิทธิภาพของกระบวนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

    The Efficiency of Listing Process on the Market for Alternative Investment (MAI)

    มาลัย ถึกขุนทด เกษม สวัสดี และ พูนศักดิ์ แสงสันต์ 14-21
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

    The Development of the Pronunciation of English Final Consonants (/s/, /z/, /ed/) Using Cooperative Learning with STAD Technique of Mathayom 4 Students in Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom School, Ban Pong, Ratchaburi Province

    นิภัทร์ การะเวก ทัศนีย์ จันติยะ สุภิญญา ปัญญาสีห์ จิราภรณ์ กาแก้ว โชคชัย เตโช และศศิธร ศรีพรหม 22-29
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    Development of Math Camp Activities to Enhance Learners’ Key Competency for Junior High School

    กำธร คงอรุณ และ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 30-38
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

    News Management at Radio Thailand

    คงขวัญ กลิ่นจันทร์ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ และ อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล 39-46
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    A Guideline to Apply the Process Genre Approach to Develop Practical Writing Ability for Chinese Students in the Chinese Language Program: A Case Study at Phetchaburi Rajabhat University

    กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง Yap Pei Sze และ ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ 47-59
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้ำยาล้างไตส้าหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว

    The Innovation of Multipurpose Wheelchair Developed from Peritoneal Dialysis Bags for Older Adults with Non-communicable Disease and Limited Mobility

    พรนรินทร์ ศิลปะธรรม นงณภัทร รุ่งเนย โชติกา ผลสุข พรรณนิภา อุดมขันธ์ ปราโมทย์ ตงฉิน และ จินตนา ทองเพชร 60-68
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

    The Development of Learning Management Plans Using Multimedia Teaching on Garland Making for Students in Home Economics Education , Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Krungthep

    จักรพันธ์ รูปงาม และ วิสุทธิ์ แซ่แต้ 69-78
       PREVIEW       DOWNLOAD
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

    Applying of Hi/Scope Method Learning Activities for Project Approach Teaching Skill Development for Students in the Early Childhood Program

    พรพรรณ เพ่งผล 79-85
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ และความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายแบบบูรณาการ (OMNI-CHANNEL) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    Trust Perception Experience Value and Patronage Intention of Herbal Cosmetics Product in Omni-Channel of Consumers in Meaung District, Phitsanulok Province.

    พรกนก เพลินสุข ลัสดา ยาวิละ และรัตนา สิทธิอ่วม 86-97
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาดการใช้คาภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับคำว่า “ประมาณ” ในภาษาไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    The Analysis and Comparison of Errors in Using Chinese Words that have Common Meanings as the Word ‘Approximately’ (ประมาณ) in Thai Language : A Case Study of Phetchaburi Rajabhat University

    พรเพ็ญ จุไรยานนท์ และ ฐณัฐา ลาภเลิศ 98-108
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่น้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ก่อนทำการบิน และระหว่างท้าการบินที่ส่งผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย

    A Study of the Relationship between Legal Recognition of Unmanned Aerial Vehicle: Weight Less than 3 Kg before the Flight and During the Flight that Affect the Compliance trend of the Controllers in Thailand

    ปริญญา บรรจงมณี 109-118
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี

    Using Reading Strategy-based Instruction to Promote EFL Undergraduates’ Reading Ability

    บุษราคัม อินทสุก 119-126
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

แนวทางการส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

    The Practice Guideline to Enhance Self- Management of People with Diabetes Mellitus During the COVID-19 Pandemic for Healthcare Providers

    กันตภณ เชื้อฮ้อ 127-132
       PREVIEW       DOWNLOAD
วิเคราะห์สาเหตุแห่งผลกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์นรก ในวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี

    An Analysis Cause of Result of Karma in Klon-Suat Literature Entitled Phra Malai Phetchapuri Version

    ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ และ กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง 133-141
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

    The Development of Books to Enhance Early Childhood Development

    ชนาธิป บุบผามาศ 142-150
       PREVIEW       DOWNLOAD