+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

Vol.9No.2.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

    Developing a set of creative writing skills using Gilford's theory of intellectual structure together with Synnetic teaching styles to enhance writing ability creativity of grade 2 students

    ขวัญจิตร์ คลังนาค และ ยุพิน ยืนยง 5-16
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาแอพพลิเคชัน การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว

    Development of an Application for Learning Communicative English Grammar via Different Situational Communicative English by Using Animations

    สรรเสริญ เลาหสถิตย์ 17-27
       PREVIEW       DOWNLOAD
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) : ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มเพื่อการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทย

    Certificate Program in Sangha Administration (Cert. in Sangha Admin): Problems Obstacles and Trends of Thailand Sangha Administration Development

    พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน) 28-38
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจคุณลักษณะภาวะผู้นำที่จำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

    Exploratory Factor Analysis in the Necessary Leadership Characteristics of the Basic Education Administrators under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Offices in the National Education Plans B.E. 2017 - 2036

    อิสระพงศ์ ถนัดค้า,ปณิธาน วรรณวัลย์, สุนันท์ สีพาย และ ประยูร เจริญสุข 39-50
       PREVIEW       DOWNLOAD
ลักษณะเด่นของการนำเสนอเนื้อหาบทสารคดีโทรทัศน์รายการ “กระจกหกด้าน”

    Outstanding Characteristics of Content Presented in a Television Documentary Program “Krajokhokdan”

    ศริญญา ขวัญทอง 51-59
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    The Result of Learning Activities Results in Dramatic Arts with Experiential Learning Management for Grade 5 Students

    ดวงจิต เกียรติพัฒนกุล 60-68
       PREVIEW       DOWNLOAD
ทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    Attitude of Oil Palm Farmers under a Large Agricultural Plot Scheme of Farmers in Bang SaphanNoi District, Prachuap Khiri Khan Province

    ฉอ้อน จุ้ยแจ้ง 69-78
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    Analysis of Research in Curriculum Instruction and Supervision in Faculty of Education, Silpakorn University

    พีรวัช ตันไพบูลย์ และ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 79-90
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู

    The Model of Instruction Based on Sufficiency Economy Philosophy in Promoting the Student Teachers’ Life Skills

    มนตรี หลินภู 91-99
       PREVIEW       DOWNLOAD
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาน้ำพุร้อน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

    Participation of Community in Managing Health Promotion Tourism a Study Case of hot Spring in Amphoe Nong Ya Plong, Phetchaburi Province

    วรรณีศา สีฟ้า 100-109
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรด ในตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    Development of Prototype of Community Product Standard from Pineapples in Salalai Subdistrict , Sam Roi Yot District, in Prachuap Khiri Khan Province

    สาโรช เผือกบัวขาว และ วิภวานี เผือกบัวขาว 110-118
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

    Development of a Morality, Ethics and Nursing Laws Competency test for Nursing Students

    จุลจีรา จันทะมุงคุณ , ณัฐิกา ราชบุตร, ช่อทิพย์ แตงพันธ์, เขมิกา เสียงเพราะ และ กรกนก ตระกูลการ 119-128
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    An Analysis of the Cost per Head of Students at the Faculty of Management Science, Phetchaburi Rajabhat University

    กรกนกรัตน์ พัชรภาสกร , ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร และ อรุษ คงรุ่งโชค 129-136
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ที่พึงกระทำของเด็กปฐมวัย

    The Effects of Role Play Activity Provision on the Knowledge of the Right and Duties in Young Children

    ปฐมาพร ยิ่งยวด และ ชลาธิป สมาหิโต 137-145
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา

    Development of Standard Criteria for Physical Education Program Management in Elementary Schools

    บุญทิพย์ แป้นทอง , สุธนะ ติงศภัทิย์ และ รัชนี ขวัญบุญจัน 146-155
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริมทักษะ การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย

    The Effects of Thai Dessert Cooking Activity Provision on Self-Control Skill of Young Children

    วันศิริ นิลสุขขา และ ชลาธิป สมาหิโต 156-163
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ด้วยกูเกิลคราสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในชั้นเรียน

    Development of Teaching and Learning of Engineering Materials with Google Classroom to Enhance Discipline in the Classroom.

    ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, ธัชชัย เทพกรณ์ และ สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ 164-170
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

    Teaching the Information Resources Aquisition for Phetchaburi Rajabhat University Students

    ประอรนุช โปร่งมณีกุล และ สายฝน สิยาห์ 171-180
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาผลงานรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

    The Study of General Prem Tinsulanonda's Government Performance

    เกษม สวัสดี 181-195
       PREVIEW       DOWNLOAD
โอ่งมังกรราชบุรี: แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพจากมรดกทางวัฒนธรรม

    Ratchaburi Dragon Jars: Guidelines for Preservation of Right Occupation from Cultural Heritage

    พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต (ภิรมย์พร) 196-207
       PREVIEW       DOWNLOAD
การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาวัยรุ่น

    Empowerment for Adolescent Mothers to Promote Breastfeeding Self-Efficacy

    วรรณไพร แย้มมา และ สุพัตรา นุตรักษ์ 208-216
       PREVIEW       DOWNLOAD