Aim and Scope

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บทความที่จะได้รับการเผยแพร่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ในสาขาวิชานั้นๆอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) โดยบทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้องไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นๆอันจะก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและผิดจริยธรรมและหากพบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางวารสารจะดำเนินการถอดถอนบทความของผู้เขียนและดำเนินการตามระเบียบของทางวารสารเพื่อให้ผู้เขียนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี นอกจากนี้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์กองบรรณาธิการฯ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพสูงจากงานประชุมวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ และสาขาบูรณาการอื่นๆในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน ของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบบูรณาการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบทความดังกล่าวต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า การวิจัยที่ลุ่มลึก และไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาก่อน

 กำหนดพิมพ์เผยแพร่

วารสารมีกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน – ธันวาคม