Publication Fee

อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไว้ดังนี้.

1. ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความละ 1,500 บาท
2. ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความละ 2,500 บาท

โดยบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ จากนั้นกองบรรณาธิการจึงจะแจ้งให้ผู้เขียนชำระเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์

 *** วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น