+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566

2728-2024-06-16.pHAr
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด หย่าดโด๊ดรมัญบ้านบางลำพู

    Creative Dramatic Arts Performance of Yad Dod Raman Ban Bang Lamphu

    สุณี ศรีบุญรอด กำจร สมุทรชัยสกุล ตุลธร จิตสุภาพ กรรณิการ์ ผึ้งหลวง ชนัดดา คุ้มวงษ์ ณัฐธิดา เขียวหวาน ธวินวิกา พารุณ นันทวรรณ น่วมดี รัตนาภรณ์ แก้วเรือง สุกัญญา สิงหะ และศิริวัฒน์ ขำเกิด 4-11
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    The Development and Improvement of Research Management Information System for Phetchaburi Rajabhat University

    กมลดา เรืองอร่าม 12-18
       PREVIEW       DOWNLOAD
การจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธี STAR ร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    The Learning Management of the STAR Strategy Combined with the Grouping Technique to Develop Problem Solving Ability in Mathematics for Secondary 1 (Grade 7) Students

    ชลธิชา ช้างคำ รสริน เจิมไธสง และพรภิรมย์ หลงทรัพย์ 19-25
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อสังคมออนไลน์และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

    Developing Social Media Building Skills and Learning Attributes of Grade 5 Students Using Project-based Learning Management

    เพชร พยัพพฤกษ์ ณัฐกานต์ ภาคพรต ยุพิน โกณฑา สัมฤทธิ์ แสงทอง และกนกพร มูลไทย 26-35
       PREVIEW       DOWNLOAD
ประสิทธิผลของการใช้น้ำมันยาพระอังคบพระเส้นเพื่อลดอาการปวดหลังส่วนบนสำหรับผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง

    The Effectiveness of Use Phra-Angkhob-Pra-Sen Herbal Oil Reduce Upper Back Pain for the Patients with Lomplaipattakat-Sanyan-4 of the Back

    ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร พรทิพย์ พาโน ซลิตา อินทร์บุญญา และสุนิดา สวัสดี 36-45
       PREVIEW       DOWNLOAD
การส่งเสริมทักษะการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยแอปพลิเคชันทบทวนแบบเว้นระยะ (อังคิ)

    The Promotion of Phetchaburi Rajabhat University Students’ Vocabulary Learning Skills through Spaced-Repetition Application (Anki)

    กมลทิพย์ พลบุตร 46-54
       PREVIEW       DOWNLOAD
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อประโยชน์จากการใช้ สารสนเทศทางการบัญชีในจังหวัดกาญจนบุรี

    Business Environment Affecting Benefits from Use of Accounting Information in Kanchanaburi Province

    ขวัญนรี กล้าปราบโจร ฐิติพร พระโพธิ์ สร้อยเพชร ลิสนิ วรกร แช่มเมืองปัก และอุภาวดี เนื่องวรรณะ 55-63
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดจำหน่ายสินค้าผ้าบาติกในจังหวัดตรัง

    Development of Application for Distributing Batik Products in Trang Province

    โอปอ กลับสกุล กิตติภรณ์ สังขโชติ นิรภัฏ พวงพิกุล และ ฐานิดา ขาวฟู 64-71
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน SQ4R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    Development of Reading Comprehension Ability and Critical Thinking by SQ4R Instructional Model and Graphic Organizer of Prathomsuksa 5 Students

    ขวัญเรือน ล้ำเลิศ ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ และ จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 72-81
       PREVIEW       DOWNLOAD
ประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง

    Learning Experience in Nursing Practicum for Maternal, Newborn and Midwifery with Emergency Complication of Nursing Students using Simulation-Based Learning

    นงลักษณ์ คำสวาสดิ์ อรุณี ศรีสุยิ่ง ศิริพร ภูษี และ วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ 82-89
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์จำลอง เพื่อส่งเสริมทักษะการทำหัตถการทางศัลยศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล

    The Development of Human Body Part Models for Enhancing the Surgical Practice of Nursing Students

    กันตภณ เชื้อฮ้อ 90-99
       PREVIEW       DOWNLOAD
การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

    The Operation of Student Support System in School Group under the Municipality of Chiangrai

    เด่นศักดิ์ สุริยะ 100-109
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสร้างเมรุเมืองเพชรและความคิดเห็นต่อเมรุเมืองเพชรของวัดใหญ่สุวรรณาราม ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตตฺโม)

    Traditional Phetchaburi-Styled Crematorium Construction and Visitors’ Perceptions : A Case Study of a Cremation Ceremony of Phra Thep Suwan Moli (Khlaew Uttamo), Wat Yai Suwannaram, Phetchaburi

    วรรณพฤกษ์ เทียมเดช และ รพีพรรณ เทียมเดช 110-124
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ทักษะสำคัญของผู้เรียนในอนาคต : การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

    Key Skills for Future Learners: Creative Problem Solving

    พนม จองเฉลิมชัย 125-133
       PREVIEW       DOWNLOAD
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา

    The Utilization of Technology for Communication of School Administrators

    วรัชยา จ้อยจอก อาทิตยา จันทร์แก้ว อาชิรญาดา โชคประกอบบุญ และ มัทนา วังถนอมศักดิ์ 134-140
       PREVIEW       DOWNLOAD
พัฒนาการและกลยุทธ์ของการส่งเสริมกีฬาเทคบอลในประเทศไทย

    Development and Strategy of Promoting Teqball in Thailand

    อัจฉราพรรณ ช้างเขียว ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ และ ธารินทร์ ก้านเหลือง 141-148
       PREVIEW       DOWNLOAD