+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559

Vol.6No.2.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

    Public Opinion on Advertising of Community Products Standards

    กุสุมา ผลาพรม วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ 12-20
       PREVIEW       DOWNLOAD
ระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

    LPG Detection Device System Microcontroller In The Kitchen The System Detection the Amount of LPG Gas in the Kitchen with a Microcontroller

    นิคม ลนขุนทด 21-29
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสร้างตู้อบรังไหมแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อการเก็บรักษารังไหม

    To build the control temperature of Cocoon Oven Machine which keeping Cocoon chrysalis quality

    ศุภชัย แก้วจันทร์ 30-37
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีของลูกค้าในเขตพื้นที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ : กรณีศึกษาราคาน้อยกว่า 500 บาท

    Market Factors Influencing the Purchasing Decision Making of Customers toward Lady’s Fashion : Case Study for Under 500 Baht

    วรรณชนก ไกยวรรณ์ 38-49
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

    Factors Affecting Success in Knowledge Management of Schools under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1

    กัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์ 66-73
       PREVIEW       DOWNLOAD
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

    Leadership of Administrators Affecting Work Performance According to Basic Educational Quality Assurance Standard of School under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2

    สุภาณี รำทะแย 74-81
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยการจัดการศึกษาที่ส่งผต่อประสิทธิผลด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

    Factors of Educational Management Affecting Effectiveness the Quality of Students of Schools under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1

    วีระพงศ์ สว่างลาภ 82-91
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประยุกต์หลักการผลิตแบบโตโยต้าในการบรรจุสินค้าการเกษตร : ศึกษาห่วงโว่การบรรจุหอมหัวใหญ่โรงงานถาวรการเกษตร

    The Application of Toyota Production System on Agricultural Product Packing : A Study of Tavorn Agriculture onion Packing Chain

    ไพศาล ลาภสมบูรณ์ชัย 92-99
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภค เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

    Marketing Mix Factors And Behaviors That Affect Consumer Buying The Single House in Mueang District, Phetchaburi Province

    สนะเวทย์ ศิริรัตน์ 100-111
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะทางอาญาของสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

    Guidelines for Development Public Services Criminal of the State Attorney in Phetchaburi Province Office

    ปทุมรัตน์ ทับทิม 112-119
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนกาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

    The Development of Scientific Abilities of The Seventh Grade Students Taught By a Creative Problem Solving Process

    วรางคณา เปรมปรีดิ์ 120-129
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ความขัดแย้งอันว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช : แนวคิด หลักปฏิบัติ และข้อเท็จจริง

    The Conflict with the Patriarch : Ideology, Practices and Facts

    พระระพิน พุทธิสาโร 3-11
       PREVIEW       DOWNLOAD