+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

Vol.6No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

ผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์

    Logistics and supply Chainmanagement for Value-added of Farmer Groups and Agricultural Co-operative Groups in Organic Rice Processing

    ชาติชาย จรัญศิริไพศาล ฐาปนา บุญหล้า นิคม ลนขุนทด และวิทยา อินทร์สอน 12-24
       PREVIEW       DOWNLOAD
การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกระบบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

    Design of Decision Support in Transportation between Thailand and Lao People’s Democratic Republic for Owners Small and Medium Enterprises (SMEs)

    ว่าที่ร้อยเอกณัฐนันท์ พิมล 25-34
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องอัดเม็ดนาสมุนไพรแบบเพลาลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์สำหรับชุมชนแพทย์แผนไทย จังวัดสุรินทร์

    An Application of Quality Function Deployment in Development of the Tablet Compression Machine Using In-Line Camshaft for Thai Traditional Medical, Surin Province

    ปัทมาพร ท่อชู วิทยา อินทร์สอน และภาณุเมศวร์ สุขศิริวัชร 35-43
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา

    A Study of Good Governance of Subdistrict Administrative Organization in Nakhon ratchasima Province

    ทิพย์ธิดา เลิศบารมี 44-53
       PREVIEW       DOWNLOAD
สมรรถนะระบบปั๊มน้ำผิวดินพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน

    Competency of Solar Surface Water-pumping System for Household Appliances

    สุวัฒน์ มณีวรรณ นิคม ลนขุนทด และกนกกานต์ ลายสนธิ์ 54-63
       PREVIEW       DOWNLOAD
การออกแบบและพัฒนาเครื่องพลีทผ้าในการอัดกลีบผ้าทำชุดนาฏศิลป์ไทย

    Design and Development of Compressed Air Pleats in fabric Petals to make A Thai Dance

    อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และ พิพัฒน์ ประจญศานต์ 64-72
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาเนื้อดินสำหรับการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง

    The Development of Clay for a Production of High Efficiency Stove

    สุรเชษฐ์ วรศรี นิคม ลนขุนทด บัญชา ชื่นจิต และวิทยา อินทร์สอน 73-81
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบการบริหารจัดการใช้พลังงานในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่

    Energy Management Model in Swine Farm

    สรุเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม 82-90
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากมูลช้างสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

    The Development of Technology Elephant Dung Manufacturing Technology for Applying to the Community’s Products

    เรวัฒน์ เติมกล้า ชูชาติ พะยอม ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก และสุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ 91-101
       PREVIEW       DOWNLOAD
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสาการผลิตเฟอร์นิเจอร์แผ่นชั้นแขวนผนัง

    Production Efficiency Improvement of Furniture wall shelf

    ชัยรัตน์ มะรุมดี ชัชวาล มงคล 102-113
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : แนวคิด แนวทาง แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ

    Reduced time to time to study : Concept, Approach, Practicality and Suggestion

    ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 4-11
       PREVIEW       DOWNLOAD