+66 32 70 8629

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

Vol.9No.1.jpg
ฉบับเต็ม (Full TEXT)

   PREVIEW        PDF

กองบรรณาธิการ (Editorial)

   PREVIEW        PDF

สารบัญ (Table of Contents)

   PREVIEW        PDF


รวมบทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

    The Development of Hand book of Activities Based on Classroom Experience Approach to Promote the Discipline of Preschool Children from Nursery Center in Poh Rai Wan Local Municipality, Muang District, Petchaburi

    ยุพิน ยืนยง , พีชาณิกา เพชรสังข์ , กฤษฎา วรพิน และ อัญชนา เถาว์ชาลี 1-12
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

    A Study of Early Childhood Teacher’ Needs Regarding Early Childhood’s Moral Behavior in Border Patrol Police School

    ชนาธิป บุบผามาศ และ วราภรณ์ แก้วแย้ม 13-21
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

    Development of Guidelines to Prevent Sexual Risk Behaviors among Adolescents, Don Ta Phet Subdistrict Administrative Organization, Phanom Thuan District, Kanchanaburi Province

    ธิติพร สุวรรณอำภา , บวรจิต เมธาฤทธิ์ , อนันต์ เหมือนละม้าย และ ประเสริฐ ศรีอำนวย 22-29
       PREVIEW       DOWNLOAD
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กับ มาตรฐาน Basel

    Savings and Credit Cooperatives and Credit Union Cooperatives with Basel Standard

    เกษม สวัสดี 30-36
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

    Effective of Using Supportive Group Therapy on Depression on Depression of Elderly Patients in Khaoyoi Hospital, Phetchaburi Province

    ลออ สิงหโชติสุขแพทย์,รวินันท์ นุชศิลป์,สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์, ศิรินา สันทัดงาน,ชุติมา ภิญโญ,มนชยา สมจริต และปฤษณา เตชะวีรกาญจน์กุล 38-46
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารของครูปฐมวัยเทศบาลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

    Development of learning Activity Sets by Organizing Project-Based Experiences Local Knowledge Food Aspect of the Primary School Teachers in the Municipality of Phetchaburi in Phetchaburi Province

    ดวงพร สุขธิติพัฒน์ 47-54
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสูงฝ้าเพดานห้องพักกับระดับอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

    A Study of Relationship of the Ceiling Altitude and Depression Level of the Elderly

    ธัญสร กิตติสมุทร์,เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ,จิตรา มีทองคา,ภัทราวรรณ เอมกมล และ จิตราพร ชัยเสริมวงศ์ 55-67
       PREVIEW       DOWNLOAD
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    Developing an Active Learning Model Utilizing Problem-Based Learning to Enhance the Competence of Non-formal Education Students

    ณฐกร ดวงพระเกษ 68-78
       PREVIEW       DOWNLOAD
ประสบการณ์ของหญิงพิการทางสายตากับการรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม

    The Experience of Visual Disability with Information Perception of Health Services at Vocational Training Centers in the State of the Blind Women of Sampran Nakorn-pratom Province

    สุขศิริ ประสมสุข,ธิติพร สุวรรณอาภา,วรรณไพร แย้มมา,สุพัตรา นุตรักษ์ และ กัลยา แก้วสม 79-87
       PREVIEW       DOWNLOAD
ปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตก

    Problems on Volleyball Training and Management of Rajabhat Universities in Western Thailand

    ยศ ธีระเดชพงศ์ , เพ็ญทิพย์ สายกฤษณะ , กุศล ช่วงบุญศรี และ สิทธิชัย เพิ่มสิน 88-98
       PREVIEW       DOWNLOAD
พฤติกรรมการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าภายในตลาดรถไฟ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

    The Traders Behaviour incur the Loan Shark Debts with in Yala Railway Market, Yala Province

    ฟาริดา เอ็ลลาฮี , จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ , ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และ อาซูวัน อาเยะ 99-105
       PREVIEW       DOWNLOAD
การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม ABC Costing ในการผลิตหมวกยางพารา กรณีศึกษา:วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ)

    Application of Activity-Based Costing to Rubber Hats Production Case study of Community Enterprise Saunkasetphusibsan (Model)

    จารุวรรณี ไชยพรรณ , พิชญาภา พริ้มพราย , พงศ์พัชร บัวเพ็ชร , รวิศ คาหาญพล 106-114
       PREVIEW       DOWNLOAD
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ

    The Diversity of Local Rice and the Information System Development of the Rice Market in Sisaket Province

    ศิริกมล ประภาสพงษ์ 115-125
       PREVIEW       DOWNLOAD
ความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเพชรบุรี

    Needs of a Physical Activity Promoting With “Reduce Time-Learning and Increase Time-Knowledge” for Lower-Secondary School Students in Phetchaburi Province

    ธารงค์ บุญพรหม , บุญทิพย์ แป้นทอง , และคมชนัญ โวหาร 126-133
       PREVIEW       DOWNLOAD
รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการจังหวัดชัยภูมิ

    The Models and Guidelines to Support the Disabled’s Occupations in Chaiyapum Province

    สานนท์ ด่านภักดี, และจุฬาพร ศรีรังสรรค์ 134-146
       PREVIEW       DOWNLOAD
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ตามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

    Practice of Professional Ethical Standard of Teachers according to the First Year Students' Opinion of the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University

    พจนีย์ มั่งคั่ง , พรทิพย์ คาชาย และ อำนาจ บุญประเสริฐ 147-155
       PREVIEW       DOWNLOAD

รวมบทความวิชาการ (Academic Article)

การสอนวิธีปรับแต่งลิ้นคลาริเนทและแซกโซโฟน

    Teaching Techniques to Adjusting Clarinet and Saxophone Reeds

    สมบัติ ไวยรัช และ ภาสกร ภู่ประภา 156-165
       PREVIEW       DOWNLOAD
การสอนการดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

    Instruction of Maintaining Brass Instruments

    สมชาย สอาดนัก , จิรนันท์ โตสิน 166-179
       PREVIEW       DOWNLOAD
การวิเคราะห์ทฤษฎีทางศิลปวิจารณ์ ระหว่างทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ของราล์ฟ สมิธ กับ ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน เพื่อการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์

    Analysis of Criticism of the Art Theories Between Ralph A. Smith's Theory of Aesthetic Criticism and Edmund Burke Feldman's Critical Theory for Teaching and Learning Management of Art Criticism

    ภัทรภร ฐิติชาญชัยกุลา 180-190
       PREVIEW       DOWNLOAD
แนวทางการถ่ายทอดทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สามชั้น

    Transmission Guidelines of Khong Wong-Yai Solo on Pae-Samchan

    พรรณระพี บุญเปลี่ยน , สรายุทธ์ โชติรัตน์ , อัญชนา สุตมาตร , ศราวุธ วิวรรณ , และปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ 191-198
       PREVIEW       DOWNLOAD
การบูรณาการการโค้ช การศึกษาชั้นเรียนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบัติการสอนสาหรับนักศึกษาครู

    Integrated Coaching Lesson Study and Professional Learning Community for Development Competency Practicum Preservice Teachers

    ชวนพิศ อัตเนตร,ปัญญา ทองนิล, วิริยา วิริยารัมภะ และ จิรศุภา ปล่องทอง 199-211
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลของระบบเกษตรกรรมต่อความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่ปลูกผักจังหวดันครปฐม

    The effects of agricultural systems on microbial species diversity in soil in vegetables growing areas of Nakhon Pathom Province

    เมธานี หอมทอง, วันเพ็ญ แก้วพุก,สุกัญญา แย้มสรวล, และอนัญญา ทองสิมา 212-219
       PREVIEW       DOWNLOAD
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลฟิที่มตี่อความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    Effect of Learning Management of the Love Model on Critical Thinking Ability of Students in Phetchaburi Rajabhat University

    รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์,นาถสุดา วงษบ์ุญงาม และ ประสิทธิ์ คำพล 220-225
       PREVIEW       DOWNLOAD